133/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 133/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na“.
2. Poznámky pod čarou č. 2 až 14, 17, 19, 21 až 23 a 25 se zrušují, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
3. V § 1 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení, písm. b), písm. c) úvodní části ustanovení, písm. d), g) a v písm. h) se slovo „pravidel“ nahrazuje slovem „pravidla“.
4. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „pravidel pro používání“ nahrazují slovy „pravidla pro používání“.
5. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 1 odst. 1 písm. d), § 1 odst. 3 písm. a), § 22 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 3 a v § 65 odst. 2 písm. b) se slova „majetkových hodnot“ nahrazují slovem „věcí“.
6. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 1 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. d) se slova „majetkovým hodnotám“ nahrazují slovem „věcem“.
7. V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „technik“ nahrazuje slovem „techniky“.
8. V § 1 odst. 1 písm. h) se slovo „standardní“ zrušuje.
9. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „limitů“ nahrazuje slovem „limity“.
10. V § 1 odst. 2 se slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel, technik a limitů uvedených“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla, techniky a limity uvedené“.
11. V § 1 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel“ nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla“.
12. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) Toto nařízení dále upravuje pro fond kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, kvalitativní požadavky na limity pro míru využití pákového efektu na účet tohoto fondu a pro poskytnutí investičních nástrojů z majetku tohoto fondu jako finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu anebo jiného zajištění.“.
13. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Používá-li toto nařízení pojem
a) standardní fond, rozumí se jím v případě standardního fondu, který vytváří podfondy, podfond standardního fondu,
b) zahraniční investiční fond, rozumí se jím v případě zahraničního investičního fondu, který vytváří zařízení srovnatelná s podfondy, toto zařízení; přitom platí, že zařízení není srovnatelné s podfondem, lze-li majetek v tomto zařízení použít ke splnění dluhu, který není dluhem tohoto zařízení,
c) fond kolektivního investování, rozumí se jím v případě fondu kolektivního investování, který vytváří podfondy, podfond fondu kolektivního investování,
d) speciální fond, rozumí se jím v případě speciálního fondu, který vytváří podfondy, podfond speciálního fondu,
e) fond nemovitostí, rozumí se jím v případě fondu nemovitostí,
 
 Nahoru