Input:

133/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. Archiv

č. 133/2014 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2014,
kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., k provedení § 33 odst. 6, § 34 odst. 5 a § 38 odst. 4 veterinárního zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 2 písm. h), § 3 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1, § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 20 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 2 písm. e) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „členských států (dále jen „území Unie“)“.
3. V § 5 se slova „členských států (dále jen „území Společenství“)“ nahrazují slovem „Unie“.
4. V § 9 odst. 3, § 11 odst. 5, § 15 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 3, § 17 odst. 2 a v § 20 odst. 5 se slova „Společenství“ nahrazují slovy „Unie“.
5. V § 2 písm. g) se slova „Komisí Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.
6. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „počítačového zpracování veterinárních dovozních postupů,4“ nahrazují slovy „počítačové sítě provozované podle předpisu Evropské unie o zavedení systému Traces4“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.“.
7. V § 11 odst. 5 se slovo „webových“ nahrazuje slovem „internetových“.
8. V § 12 odst. 3 se slova „V rámci informací, které jsou poskytovány prostřednictvím systému jejich výměny podle zvláštního právního