133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2016

133/1985 Sb.  Zákon České národní rady o požární ochraně, …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 133/1985 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1985
o požární ochraně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
mění
40/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
mění, doplňuje
203/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 91/1995 Sb.
 
 
163/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje nové § 57b a 57c
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění § 32 odst. 1 písm. c)
237/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění - celkem 109 novelizačních bodů, též ruší oddíl třetí části druhé, část třetí, § 94, § 96 a 101a
ÚZ 67/2001 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 28 a vkládá § 89a (17 novelizačních bodů)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 90 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 24 ruší slova v odst. 2 a vkládá odst. 3; mění § 31 odst. 3, § 95 a § 99, nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 77 odst. 2
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20 odst. 1 písm. a), § 85 písm. a)
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) a c)
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 31
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 82, § 83 a § 84
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 1 písm. f), § 30 písm. d) a § 97
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 31 odst. 2, § 36 odst. 3, § 76 odst. 1 písm. i) a § 76 odst. 7
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.
(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru