Input:

133/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, platné do 21.10.1986 Archiv

č. 133/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, platné do 21.10.1986
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. listopadu 1961
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
Dne 24. února 1961 byla v Budapešti sjednána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci.
Vláda Československé socialistické republiky schválila Dohodu dne 7. června 1961. Schválení Dohody vládou Maďarské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 29. června 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 8. srpna 1961.
Podle svého článku 11 Dohoda nabyla účinnosti dnem 8. srpna 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny přáním dále cílevědomě a plánovitě rozvíjet mezi oběma zeměmi školské, vědecké a kulturní styky, jejichž základem byla dosud Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze dne 13. listopadu 1951, a napomáhat tak v duchu socialistického internacionalismu dalšímu upevňování přátelských vztahů mezi národy obou zemí a všestrannému vzájemnému poznávání života lidu obou zemí, rozhodly se uzavřít novou Dohodu o kulturní spolupráci a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Václava Davida,
ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky,
vláda Maďarské lidové republiky
Valerii Benke,
ministryni kultury Maďarské lidové republiky,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
Článek 1
1. Smluvní strany budou napomáhat rozvíjení spolupráce a výměny zkušeností v oboru školství, zejména vzájemným vysíláním školských a pedagogických pracovníků a posluchačů vysokých škol a výměnou odborných pedagogických materiálů, časopisů, učebnic a jiných publikací.
2. Smluvní strany budou vzájemně umožňovat občanům druhé smluvní strany studium na svých školách a učilištích všech druhů a stupňů.
Článek 2
1. Smluvní strany budou podporovat výuku jazyků, literatury, dějin a zeměpisu druhé země a šíření dalších znalostí o druhé zemi na svých školách a osvětových zařízeních. Za tím účelem budou zejména napomáhat činnosti kateder a lektorátů, jejichž úkolem je příprava odborných pedagogických pracovníků s dobrou znalostí jazyka a kultury národů druhé smluvní strany.
2. Příslušné orgány smluvních stran budou zajišťovat, aby do učebnic a jiných publikací byly zahrnovány údaje o druhé zemi.
3. Příslušné orgány smluvních stran budou v rámci platných předpisů uznávat zkoušky složené na školách a jiných učilištích druhé země, jakož i tam vydaná vysvědčení a diplomy.
Článek 3
1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj tvůrčí spolupráce