132/1982 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 132/1982 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1982,
kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 37 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.“.
2. § 45 zní:
㤠45
(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče, jestliže občan poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Přitom soud vymezí rozsah jeho práv a povinností k dítěti. Takto je možno dítě svěřit i do společné výchovy manželům. Rozvodem manželství tato společná výchova zaniká; jestliže zemře jeden z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela.
(2) Dítě se může svěřit do pěstounské péče; podmínky stanoví zvláštní předpis.
(3) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.“.
3. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít.
 
 Nahoru