Input:

132/1962 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu, platné do 18.10.1964 Archiv

č. 132/1962 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu, platné do 18.10.1964
[zrušeno č. 189/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 30. prosince 1962
o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
K rychlejšímu vy pořádání malých inventarizačních rozdílů a k zjednodušení administrativy při likvidaci drobných mank se zavádějí v prodejnách a provozovnách státního a družstevního obchodu a závodech veřejného stravování normy nezaviněných mank. Za tím účelem ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s Ústředním svazem spotřebních družstev, Ústřední radou odborů, Ústředním výborem odborového svazu zaměstnanců obchodu a ostatními ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě a podle § 27 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
§ 1
Normy nezaviněných mank znamenají domněnku, že ztráta zboží, surovin a polotovarů zjištěná při jejich inventarizaci, avšak nepřevyšující stanovenou normu, nevznikla zaviněním hmotně odpovědných osob, ale přirozenou povahou zboží, surovin nebo polotovarů (vysušením, vypařením, vychlazením, vymrazením, prosakováním, táním, rozlitím, vypečením, rozprášením, rozptýlením, rozsypáním, rozdrobením, krájením, porcováním, uhníváním, řezáním, sekáním, rozkladem, těkavostí, tvrdnutím, usazením, ulpěním na předmětech a lomem) nebo z objektivních příčin (drobnými krádežemi zákazníků v samoobsluhách a prodejnách s volným výběrem, kteří nebyli přistiženi, v závodech veřejného stravování úplným nebo částečným použitím zbylých hotových jídel jako suroviny a jiná jídla a při jiné manipulaci s hotovými jídly).
§ 2
Norem nezaviněných mank se použije jen, byl-li při inventarizaci zboží, surovin a polotovarů zjištěn schodek. V tom případě se schodek sníží o stanovenou normu.
§ 3
(1) Normy nezaviněných mank stanoví jako ukazatel obchodně finančního plánu procentem z obratu přímo podřízeným podnikům a organizacím ministerstvo vnitřního obchodu, krajským svazem spotřebních družstev Ústřední svaz spotřebních družstev. Tento ukazatel se rozepisuje dále prostřednictvím příslušných stupňů řízení až na nejnižší organizační jednotky (prodejny, provozovny) s přihlédnutím zejména ke struktuře obratu, obrátce zásob, sezónnosti prodeje, dodávkovému cyklu zboží, podílu baleného a nebaleného zboží, technickému vybavení provozních jednotek a jejich umístění. Úhrn norem nezaviněných mank provozních jednotek téhož podniku vyjádření v Kčs a vypočtený procentem z plánovaného obratu provozních jednotek nesmí překročit normu stanovenou podniku.
(2) Normu nezaviněných mank stanoví prodejnám a provozovnám podniků státního obchodu ředitel podniku, prodejnám a provozovnám spotřebních družstev představenstvo družstva po projednání se závodním výborem základní organizace ROH a oznámí jí písemně hmotně odpovědným pracovníkům. Tím se stává norma nezaviněných mank pro ně závaznou. Norma se stanoví na celý kalendářní rok. V průběhu roku může být měněna jen zcela výjimečně ze zvlášť závažných důvodů a jen s účinkem pro