Input:

132/1960 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou Archiv

č. 132/1960 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 13. srpna 1960,
o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 11 odst. 3 zákona č. 83ú1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
Článek I
Poněvadž zásady uvedené v ustanoveních §§ 34, 36 a 42 směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l. je třeba uvést v soulad se zásadami tvorby cen a se zásadami plánování rozvoje národního hospodářství ČSSR1) , mění se ustanovení zmíněných směrnic takto:
1. Ustanovení § 34 odst. 1 se zrušuje; ustanovení odst. 2 se zařazuje do § 35 jako odstavec 5.
2. Ustanovení § 36 zní: „Rozdíl mezi skutečnými náklady na investice a na generální opravy ve vlastní režii a mezi cenami podle platných předpisů se posuzuje v souladu s plánem u průmyslových podniků jako výsledek z hlavní činnosti a týž rozdíl u průzkumných a projektových prací jako výsledek z jiné realizace; u stavebních podniků se tento rozdíl posuzuje jako výsledek z hlavní činnosti, jen pokud jde o stavební práce, jinak jako výsledek z jiné realizace. Ostatní hospodářské organizace posuzují uvedený rozdíl jako výsledek z jiné realizace, jestliže příslušné předpisy Státní plánovací komise2) nestanoví něco jiného.”
3. Ustanovení § 42 odst. 1 a 2 zní: „(1) Za jiné investice se považují3)
a)  náklady na úplatný převod správy strojů, zařízení, nářadí a inventáře od organizací státního socialistického sektoru a na nákup pozemků, budov, staveb, strojů, zařízení, nářadí a inventáře od jiných organizací než organizací státního