Input:

R 132/1956; Garance

č. 132/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázke, kedy má poškodený, ktorý zarába toľko alebo i viacej ako pred úrazom, predsa proti škodcovi nárok na náhradu škody podľa § 357 obč. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. júla 1956, Cz 274/56.)
Žalobca utrpel 14. apríla 1952 poranenie, keď sa žalovaní pustili do vzájomnej bitky, jeden od nich hodený pohár rozbil sklo na dverách hostinca a rozbité sklo zasiahlo žalobcovo oko, ktoré vytieklo.
Ľudový súd v Nových Zámkoch prisúdil po vykonanom konaní žalobcovi sumu 2.704 Kčs s prísl., ako aj mesačnú rentu 30 Kčs počínajúc od 14. mája 1952. V prísudkoch istín je 1404 Kčs bolestného, 1000 Kčs za zohyzdenie a 300 Kčs ako náhrada ušlého zárobku za jeden mesiac, za ktorý bol žalobca lekárom uznaný práceneschopným. •
Krajský súd v Nitre na odvolanie žalobcu zmenil rozhodnutie ľudového súdu len v tom smere, že prisúdenú istinu zvýšil na 2.904 Kčs, lebo uznal, že žalobca za mesiac práceneschopnosti stratil na zárobku o 200 Kčs viac, t. j. 500 Kčs.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkami Krajského súdu v Nitre a Ľudového súdu v Nových Zámkoch bol porušený zákon, a to okrem iného aj pokiaľ nimi bola zamietnutá žaloba o ďalších 70 Kčs mesačnej renty. K otázke, o ktorú ide, uviedol
v odôvodnení:
Krajský súd mýlil sa aj v tom, že pokladal za vylúčené, že by žalobcovi uchádzal zárobok, keď ten zarába viacej než pred úrazom.
Podľa ustanovenia § 354 obč. zák. sa škoda nahradzuje uvedením do predošlého stavu, a keď to nie je dobre možné, nahradzuje sa v peniazoch. Predošlý stav by tu bol, ak by žalobca pri rovnakom pracovnom úsilí s rovnakou námahou mohol v svojom zamestnaní docieliť ten istý zárobok, aký by dosahoval, keby nebolo došlo k škodnej udalosti. V takom prípade, po uvedení do predošlého stavu, nebolo by ani nároku na náhradu škody.
Odmeny za prácu sa určujú podľa akosti, množstva