131/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 131/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. července 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 9 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Oznámení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva
Čl. II
Ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb. a vyhlášky č. 271/2009 Sb., přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.
Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky
a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:
 
mg/kg P2O5
mg/kg hnojiva
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
50
15
1,0
20
150
b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 % , ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:
 
mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
11)
10
1,0
20
50
c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
1,5
30
0,5
20
50
d) popele ze samostatného spalováni biomasy:
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
PAU4)
5
50
0,5
20
50
20
2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva
a) substráty
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
měď
molybden
nikl
zinek
22)
100
1,0
20
100
100
53)
50
300
b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
měď
molybden
nikl
zinek
2
100
1,0
20
100
150
20
50
600
c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
měď
molybden
nikl
zinek
2
100
1,0
20
100
250
20
50
1200
3. Organominerální hnojiva
U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.
Poznámky:
1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.
2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.
3) 5 mg/l substrátu pro typové substráty 19.1., 19.2. a 19.3. Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.
4) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
 
 Nahoru