131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, ve znění účinném k 1.7.2017

131/2000 Sb.  Zákon o hlavním městě Praze, ve znění účinné…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 131/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2000
o hlavním městě Praze
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
145/2001 Sb.
(k 27. 4. 2001)
mění 149 novelizačních bodů
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění § 78 odst. 2
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
v § 2 a § 3 doplňuje odst. 4
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 35 a 59 doplňuje odst. 6, 7, 8,
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1 odst. 4, § 59 odst. 2 písm. q)
312/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 84 až 86, § 127 a slova v § 120 odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, nadpis hlavy V, nové znění § 31 a § 32, § 44 odst. 2, § 104 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
mění § 35 odst. 6, v § 59 ruší odst. 6 až 8
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
v § 62 a § 90 doplňuje slova, v § 67 odst. 2 vkládá slova, v § 92 doplňuje odst. 4
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 15 slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajka“
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 59 odst. 3 mění písm. a)
387/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění § 12 odst. 1 a slovo v odst. 2
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 26, § 38, ruší § 42, v 106 odst. 1 doplňuje větu
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
§ 17 odst. 1 ruší písm. i)
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
vkládá (duplicitně!) poznámku 11a) a odkazy na ni, ruší § 83
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 52 odst. 3 ruší písm. b), v odst. 5 ruší slova, ruší § 54, v § 120 odst. 1 nahrazuje slova
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 18 odst. 1 písm. c) nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 59 odst. 2 písm. c), ruší v § 18 odst. 1 písm. a), v § 59 odst. 2 písm. e) a § 89 odst. 1 písm. g)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 11 odst. 8, § 31 odst. 3 písm. b), § 32 odst. 3, § 50 odst. 2, § 67 odst. 3, hlavu X, XI a § 118 odst. 3; vkládá v § 45 odst. 12, v § 88 odst. 5
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 53 mění odst. 2 a vkládá odst. 4; nové přechodné ustanovení
66/2008 Sb.
(k 29.2.2008)
mění § 29 odst. 2, 3 a 4, v § 35 odst. 6 vkládá písm. f)
169/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 67 odst. 2 a v § 92 odst. 4
298/2008 Sb.
(k 19.8.2008)
mění § 55 odst. 2, § 61, § 75, § 93 odst. 1 písm. a), § 93 odst. 2; vkládá nový § 69a; ruší v § 69 odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 53 odst. 4 nahrazuje slova
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění v § 20 odst. 4 a v § 81 odst. 2 a 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13, 14, § 15 odst. 4; vkládá nové § 14a a 14b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 112 odst. 7 a v § 116 ruší odst. 5
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 53 odst. 4
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38 odst. 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 53 odst. 4; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
ruší v § 13 odst. 3 a v § 14a odst. 6
424/2010 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá v § 13 odst. 4 a v § 14a odst. 6
246/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 60 odst. 3
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 53 odst. 4; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 38 odst. 3
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 119b
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 35 odst. 1, § 59 odst. 2 písm. e), § 68 odst. 2 písm. g); nové přechodné ustanovení
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 18 odst. 1 písm. h)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 32 odst. 3, § 113, § 114 a 115; ruší § 116
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 18, § 59, § 68, § 78 a § 89
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 17, § 18, § 59 a § 89
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 11, § 51, § 52 až 58, § 59, § 87, § 89, § 99, § 104, § 120 a přílohu č. 2; vkládá § 58a až 58e; nová přechodná ustanovení - dosud neuvedeno
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 24 a § 81 odst. 3 písm. c); ruší § 29 a § 30; vkládá nový § 33a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje1) a obce a dále postavení městských částí.
(2) Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy vymezené tímto nebo zvláštním zákonem a hospodaří za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem podle vlastního rozpočtu.
(3) Hlavní město Praha vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(4) Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy jsou rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy.
§ 2
(1) Úkoly patřící
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru