Input:

131/1967 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací, platné do 31.12.1969 Archiv

č. 131/1967 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací, platné do 31.12.1969
[zrušeno č. 174/1969 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro finance, ceny a mzdy
ze dne 13. prosince 1967
o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací
Státní komise pro finance, ceny a mzdy stanoví podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb. v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední radou odborů:
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Touto vyhláškou se v hospodářských organizacích, na které se vztahuje vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, upravují hmotné pobídky k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků na dlouhodobém vývoji organizací a plnění celospolečenských potřeb a k upevnění odpovědnosti těchto pracovníků za výsledky činnosti organizací.
(2) Vyhláška se vztahuje na generální ředitele a odborné ředitele oborových ředitelství trustů nebo oborových podniků, na ředitele národních podniků a ostatních hospodářských organizací řízených ústředními orgány a národními výbory (dále jen „podnik“), na jejich náměstky a na ředitele významných závodů (dále jen „vedoucí pracovníci“). Okruh významných závodů určí příslušní generální ředitelé, a pokud jde o závody podniků ústředně řízených, příslušný ústřední orgán.
(3) Generální ředitelé a ředitelé podniků mohou rozhodnout v dohodě s příslušným odborovým orgánem, u kterých dalších vedoucích pracovníků rozhodujících útvarů podniku nebo určeného závodu se postupuje podle této vyhlášky.
(4) Okruh vedoucích pracovníků, na které se vztahuje tato vyhláška, se uvede v příslušné kolektivní smlouvě.
(5) Svaz výrobních družstev a Svaz spotřebních družstev stanoví, která ustanovení této vyhlášky se přiměřeně uplatňují v družstevních organizacích.
§ 2
Dohody o hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti
(1) Odměňování vedoucích pracovníků je závislé na komplexním hodnocení všech rozhodujících stránek technickoekonomického rozvoje jimi řízených podniků a dosažených hospodářských výsledků.
(2) Základem komplexního hodnocení práce a odměňování vedoucích pracovníků jsou dosažené hospodářské výsledky a plnění konkrétních, zásadně předem dohodnutých programových cílů podniku, např. ujasnění technickoekonomické koncepce rozvoje, rozpracování zásad nové soustavy plánovitého řízení na podmínky vnitropodnikových útvarů a jejich důsledná realizace, modernizace výrobně technické základny, zastavení neefektivních výrob, zvýšení technické a kvalitativní úrovně rozhodujících výrobků, zvýšení podílu finální výroby, zejména dodávek pro export a tržní fondy, ve stavební výrobě snižování rozestavěnosti na základě dlouhodobého plánu vývoje rozestavěnosti a zkracování lhůt staveb, dosahování výhodnějších cen při vývozu a dovozu, zlepšování hospodářských výsledků cestou růstu produktivity práce při racionálním hospodaření pracovními silami,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací