Input:

131/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, platné do 30.6.1978 Archiv

č. 131/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, platné do 30.6.1978
Vyhláška
ministerstva spotřebního průmyslu
ze dne 20. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků:
a)  odvětví textilního a konfekčního,
b)  odvětví kožedělného, obuvnického a kožešnického,
c)  odvětví skla, porcelánu, keramiky,
d)  odvětví dřevozpracujícího,
e)  sběrných surovin.
Vyhláška se však nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.
ČÁST DRUHÁ
Oddíl první
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2
Drobné dodávky
(k § 153 zákona)
U drobných dodávek, tj. dodávek, u nichž cena jednoho druhu výrobku nepřesahuje částku 200, - Kčs, popřípadě nepřesahuje-li cena celé dodávky 1000, - Kčs, je odběratel svou objednávkou vázán po dobu 3 měsíců, pokud v ní neuvedl lhůtu kratší. Dohoda o předmětu a času plnění je v těchto případech nahrazena poskytnutím plnění (§ 153 odst. 2 písm. c) zákona).
§ 3
Dodávky z odbytových organizací
(1)  Na dodávky z odbytových organizací mohou odběratelé předkládat návrhy smluv (objednávky) kdykoliv s výjimkou objednávek
a)  výrobků jednoúčelových, speciálních nebo neběžného provedení;
b)  výrobků u nichž je odbytová organizace povinna uzavřít smlouvu podle § 161 zákona;
c)  veškerých výrobků dodávaných odbytovou organizací Prodejny nábytkářského průmyslu.
(2)  V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), předkládají odběratelé odbytovým organizacím návrhy smluv (objednávky) na příslušné období ve lhůtách stanovených v § 13, 22, 31 a 40 této vyhlášky.
(3)  Hlavní druhy výrobků uvedené v odstavci 1 písm. a), které je nutno zajistit ve výrobě na základě objednávek odběratelů odbytové organizace, oznamuje odbytová organizace odběratelům vždy před začátkem roku, pokud tyto druhy nejsou uvedeny v seznamu výrobků příslušného ministerstva.
§ 4
Změna smlouvy (náhradní plnění)
(k § 125 zákona)
Požádá-li některá z organizací o souhlas se změnou smlouvy (náhradní plnění), je druhá organizace povinna se vyjádřit k tomuto návrhu do 10 dnů od odeslání. Je-li odběratelem odbytová organizace nebo zpracovatelský podnik, činí jeho lhůta pro vyjádření k návrhu dodavatele 15 dnů od odeslání.
§ 5
Předčasné plnění
(k § 129 zákona)
Dodavatel je oprávněn při poslední dodávce v příslušném dodávkovém období k vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, které na základě již uzavřené smlouvy mají být dodávány v nejbližším následujícím období, expedovat již v dodávkovém období předcházejícím. Toto ustanovení nelze použít, dodává-li se pouze jednou měsíčně; v tomto případě musí si dodavatel k předčasnému plnění vyžádat souhlas odběratele.
§ 6
Exportní souběhy
(k § 164 zákona)
(1)  Všichni odběratelé jsou povinni v