130/1980 Sb., Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství, ve znění účinném k 1.9.2003, platné do 16.2.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 130/1980 Sb.
[zrušeno č. 72/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 28. srpna 1980
o výchovném poradenství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
233/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
mění - 22 novelizačních bodů, též ruší § 3
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 14 odst. 2, písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Výchovné poradenství v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky přispívá k řešení speciálních otázek psychického a sociálního vývoje dětí a mládeže a jejich přípravy pro život v dospělosti.
(2) Výchovné poradenství plní tyto úkoly:
a) pomáhá řešit pedagogické a psychologické profesionální orientace dětí a mládeže,
b) podílí se na komplexní péči socialistické společnosti o zdravý psychický a sociální vývoj dětí a mládeže a na rozvíjení jejich osobnosti v procesu výchovy a vzdělávání ve škole a v rodině,
c) věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.
(3) Zařízení výchovného poradenství1) vyvíjí činnost informační, diagnostickou, poradenskou, metodickou, popřípadě reedukační.
(4) K plnění svých úkolů užívají zařízení výchovného poradenství pedagogických a psychologických metod a postupů.
(5) Zařízení výchovného poradenství spolupracují s institucemi poradenské péče a se zařízeními péče o děti, mládež a rodinu v oboru působnosti jiných ústředních orgánů státní správy a vyžadují si od nich informace pro plnění svých úkolů.
§ 2
Výchovný poradce
(1) (zrušen vyhl. č. 233/2003 Sb.)
(2) Výchovný poradce2) odpovídá za svou činnost řediteli školy, na níž je zřízen; metodicky je řízen příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou.3)
(3) Výchovný poradce plní tyto úkoly:
a) je povinen věnovat zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání žáků,
b) koordinuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim a ostatním učitelům metodickou pomoc při
aa) dlouhodobé profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům a potřebám socialistické společnosti; zvláštní pozornost přitom věnuje žákům, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům se změněnou pracovní schopností,
bb) dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují,
cc) zpracování osobní charakteristiky žáků,
c) informuje rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce (dále jen „zákonní zástupci“), žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch.
(4) Výchovný poradce poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na středních a
 
 Nahoru