Input:

130/1968 Sb., Zákon o přechodné úpravě některých lhůt Garance

č. 130/1968 Sb., Zákon o přechodné úpravě některých lhůt
ZÁKON
ze dne 13. září 1968
o přechodné úpravě některých lhůt
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Lhůty stanovené právními předpisy k uplatňování práv, jejichž uplynutím by došlo k promlčení nebo k zániku práva, a které měly skončit po 20. srpnu 1968, neskončí dříve než za třicet dnů po nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, jde-li o lhůty, které počaly běžet po 1. září 1968.
§ 2
Ustanovení § 1 platí obdobně pro lhůty stanovené právními předpisy k podání návrhu, aby zmeškání lhůty bylo prominuto, a k podání návrhu na obnovu řízení.
§ 3
(1) V