Input:

130/1967 Sb., Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 130/1967 Sb., Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod, platné do 31.12.1977
[zrušeno č. 62/1977 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1967
o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:
§ 1
(1) Nesplní-li dodavatelské organizace a organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu ve stanoveném měnovém členění závazně stanovený objem dodávek pro vývoz (dále jen „nesplněná část dodávek“)1) , uloží se jim dodatkový odvod.
(2) Dodatkový odvod se rovněž uloží dodavatelským organizacím, které ve stanoveném měnovém členění zhorší stanovené saldo mezi dodávkami pro vývoz a dodávkami neinvestiční povahy z dovozu nebo jejich poměr (dále též „nesplněná část dodávek“)1) .
§ 2
(1) Dodatkový odvod podle § 1 ukládají dodavatelským organizacím a organizacím pověřeným prováděním zahraničního obchodu přímo nadřízené orgány, a to částkou stanovenou podle tohoto nařízení. Uložení dodatkového odvodu přímo nadřízené orgány spolu předem projednají.
(2) Nadřízené orgány sdělí částku uloženého dodatkového odvodu příslušnému okresnímu národnímu výboru.
§ 3
Základem pro výpočet dodatkového odvodu je celková hodnota nesplněné části dodávek v cenách fco čs. hranice včetně devizových úroků, popřípadě snížená o hodnotu zvýšených úkolů