Input:

130/1964 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 130/1964 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu, platné do 31.12.1977
[zrušeno č. 50/1977 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 19. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu
Ministerstvo potravinářského průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky výrobků vyráběných podniky potravinářského průmyslu organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím.
(2) Pro přesuny výrobků mezi podniky ministerstva potravinářského průmyslu platí z ustanovení této vyhlášky § 2 odst. 4, § 3, 4, 5, 8 a 10.
§ 2
Uzavírání smluv
(K § 153 zákona)
(1) U rybích výrobků, mražených výrobků, u masných výrobků, drůbeže, drůbežích konzerv, tuhých výrobků mlékárenských, u sirupů, cukrářských výrobků, (u sodovek a limonád dodávaných jen na území hlavního města Prahy) dodavatelé s odběrateli dohodnou nejpozději 30 dnů před počátkem čtvrtletí množství a druhy, které budou dodávány v jednotlivých měsících. Organizace se mohou dohodnout i na měsíčním projednávání dodávek těchto výrobků.
(2) Nedojde-li ve lhůtě uvedené v odstavci (1) k dohodě, požádá organizace, jejímuž požadavku nebylo vyhověno krajský, popřípadě okresní národní výbor o odstranění rozporů; nebudou-li rozpory tímto způsobem odstraněny, požádá kterákoliv organizace hospodářskou arbitráž o rozhodnutí sporu.
(3) U dodávek masa i drobů je odběratel povinen odebrat jednotlivé části masa tak, jak to odpovídá poměru dosaženému z poraženého zvířete, nedohodnou-li se organizace jinak, zejména jde-li o přednostní zásobování některých prodejen a provozoven.
(4) V případech, kdy množství a sortiment výrobků jsou určovány na jednotlivá čtvrtletí nebo jednotlivé měsíce operativními rozpisy prováděnými nadřízenými orgány, popřípadě národními výbory, jsou těmito rozpisy uloženy dodavatelům a odběratelům závazky ve smyslu § 117 zákona.
§ 3
Minimální expediční množství
(k § 176 zákona)
Minimální expediční množství výrobků dodávaných jednomu odběrateli (příjemci) je stanoveno v příloze 1 této vyhlášky. Dodavatel s odběratelem si mohou v odůvodněných případech dohodnout odchylné minimální expediční množství.
§ 4
Objednávky (odvolávky)
(1) V případech, kdy se neuzavírají smlouvy podle § 2 odst. 1, zajišťují si odběratelé dodávky písemnými objednávkami, pokud se organizace nedohodnou na jejich telefonickém předkládání. Organizace si dohodnou lhůty a způsob předkládání objednávek; návrh předloží dodavatel.
(2) Objednávky, popřípadě odvolávky, které rozsahem nebo skladbou požadovaných výrobků jsou zřejmě mimořádné (pro mimořádné příležitosti, svátky, oslavy apod.)