Input:

13/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6) Garance

č. 13/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2012 byla v Ženevě přijata změna přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)1) .
Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí této změny.
Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 2 a s odkazem na článek 13 odst. 4 Protokolu dne 9. ledna 2014 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Čj.: C.N. 711.2013.TREATIES-XXVII.1.f (Depositary Notifícation)
PROTOKOL O TĚŽKÝCH KOVECH K ÚMLUVĚ O DÁLKOVÉM ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PŘECHÁZEJÍCÍM HRANICE STÁTŮ Z ROKU 1979
AARHUS, 24. ČERVNA 1998
ZMĚNA PŘÍLOHY III PROTOKOLU O TĚŽKÝCH KOVECH Z ROKU 1998
Generální tajemník Organizace spojených národů jednající ve funkci depozitáře sděluje následující:
Dopisem ze dne 19. července 2013 výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů informoval depozitáře, že dne 13. prosince 2012 na třicátém prvním zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, které se konalo v Ženevě, smluvní strany protokolu přijaly rozhodnutím 2012/6 změnu přílohy III Protokolu o těžkých kovech z roku 1998.
V souladu s článkem 13 odstavcem 4 protokolu po uplynutí devadesáti dnů od oznámení1) o jejím přijetí výkonným tajemníkem Komise všem smluvním stranám, to znamená dne 9. ledna 2014, vstoupí výše uvedená změna v účinnost pro ty smluvní strany, které depozitáři nepředložily oznámení podle ustanovení článku 13 odstavce 5, za předpokladu, že takové oznámení nepředložilo nejméně šestnáct smluvních stran.
Podle článku 13 odstavce 5 každá smluvní strana, která nemůže změnu přílohy III schválit, oznámí to písemně depozitáři do devadesáti dnů ode dne, kdy bylo její přijetí sděleno. Depozitář bezodkladně sdělí takovéto obdržené oznámení všem smluvním stranám. Smluvní strana může kdykoli nahradit své předchozí oznámení přijetím a změna této přílohy vstoupí v účinnost pro tuto smluvní stranu dnem uložení listiny o přijetí u depozitáře.
Ověřená věrná kopie textu výše uvedené změny přílohy III obsažená v rozhodnutí 2012/6 v angličtině, francouzštině a ruštině je připojena.
11. října 2013 (nečitelný podpis)


1Odkazuje se na dopis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů ze dne 11. října 2013.
Upozornění: pro služby ve věcech smluv ministerstev zahraničních věci a mezinárodních organizací. Oznámení depozitáře se vydávají pouze v elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím při Organizaci spojených národů ve Sbírce smluv Organizace spojených národů na internetu na adrese http://treaties.un.org pod označením „Depositary Notifications (CNs)“. Mimoto stálé mise,