13/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 13/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2018 byla v New Yorku podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla podle odstavce 3 téhož článku platnosti Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci ve zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 19. května 1995 a vyhlášená pod č. 4/1996 Sb.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda
mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky
a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky
o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky, dále jen „Strany“,
vědomy si důležitosti rozvoje a upevnění vztahů v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Litevskou republikou se dohodly takto:

  
Článek 1
Strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví v souladu s právními předpisy platnými pro území jejich států a pro ně platnými mezinárodními závazky.
  
Článek 2
Strany budou, v rámci jim daných kompetencí, uskutečňovat následující kroky:
1. výměnu informací a expertních skupin v oblasti zdravotnictví a informace o pokroku v lékařských technologiích a inovacích;
2. výměnu zkušeností:
a. v oblastech realizovaných zdravotnických reforem, zdravotního pojištění, veřejného zdraví a farmacie;
b. při zavádění léčebných metod a standardů;
c. v oblasti registrace a cen léčivých přípravků;
d. v oblasti lékařských rehabilitačních procedur a služeb;
3. organizovat teoretická a praktická školení a kurzy dalšího vzdělávám pro specialisty v oblasti zdravotnických lékařských i nelékařských povolání, včetně výměny lektorů a expertních skupin;
4. připravovat dvoustranné projekty spolupráce v různých oblastech zdravotní péče;
5. spolupracovat na úrovni
 
 Nahoru