13/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 13/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. dubna 2013 byla v Ulánbátaru přijata Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 14. dubna 2015.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 63 odst. 1 dne 1. listopadu 2017 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

  
RÁMCOVÁ DOHODA
o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Mongolskem na straně druhé

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“
a
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy“,
na jedné straně a
VLÁDA MONGOLSKA, dále jen „Mongolsko“,
na straně druhé,
společně dále jen „smluvní strany“,
VZHLEDEM K tradičním přátelským vztahům mezi smluvními stranami a úzkým historickým, politickým a hospodářským vazbám, které je spojují,
VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany přikládají zvláštní význam komplexní povaze svých vzájemných vztahů,
VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany považují tuto dohodu za součást širších a soudržných vzájemných vztahů na základě dohod, jejichž stranami jsou obě smluvní strany společně,
ZNOVU POTVRZUJÍCE závazek smluvních stran ohledně dodržování demokratických zásad, právního státu, lidských práv a základních svobod, včetně práv příslušníků menšin, a jejich přání toto dodržování posílit, jak je mimo jiné stanoveno v Chartě Organizace spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v dalších souvisejících mezinárodních nástrojích týkajících se lidských práv,
ZNOVU POTVRZUJÍCE oddanost zásadám právního státu, dodržování mezinárodního práva, řádné správy věcí veřejných a boje proti korupci, a přání podporovat hospodářský a sociální rozvoj ve prospěch svých obyvatel s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje a požadavky na ochranu životního prostředí,
ZNOVU POTVRZUJÍCE své přání posílit spolupráci mezi smluvními stranami na základě těchto společných hodnot,
ZNOVU POTVRZUJÍCÍ své přání podporovat hospodářský a sociální rozvoj ve prospěch svých obyvatel s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje ve všech jeho rozměrech,
ZNOVU POTVRZUJÍCE svůj závazek podporovat mezinárodní mír a bezpečnost a angažovat se v účinném multilateralismu a mírovém řešení sporů, zejména za tímto účelem spolupracovat v rámci Organizace spojených národů,
ZNOVU POTVRZUJÍCE své
 
 Nahoru