Input:

13/1998 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), platné do 31.12.2002 Archiv

č. 13/1998 Sb.
[zrušeno č. 119/2002 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. ledna 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 písm. k) se za slovo ,,rám„ vkládají čárka a tato slova: ,,válec revolveru“.
2. V § 16 odst. 1 se slova ,,stanovenému ověření„ nahrazují slovy ,,posouzení shody“.
3. V § 16 odst. 2 se slova ,,k ověření příslušné státní zkušebně.9„ nahrazují slovy ,,k posouzení shody podle zvláštního předpisu.7“.
4. Poznámka č. 7) zní:


„7§ 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.“.

Poznámka č. 9) se vypouští.
5. V § 16 odst. 3 se slovo ,,ověřovány„ nahrazuje slovem ,,posuzovány“.
6. V § 16 odst. 4 se slova ,,k ověření příslušné státní zkušebně,„ nahrazují slovy ,,k posouzení shody podle zvláštního předpisu,7“.
7. § 17 odst. 1 písm. a) zní:
„a) palné zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 7,5 J a plynové zbraně, u nichž energie střely dosahuje nejvíce 10 J“.
8. V § 32 odst. 1 se za slova ,,je oprávněn „ vkládají čárka a tato slova: ,,pokud má platný lovecký lístek,“.
9. V § 41 odst. 1 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: ,,pokud tento zákon nestanoví jinak.„.
10. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
,,(2) Dolní věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupin A, B a C je 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
11. V § 41 odst. 5 se slova ,,2 a 3„ nahrazují slovy ,,3 a 4“.
12. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:
,,§ 48a
Okresní úřad je povinen neprodleně oznámit okresnímu ředitelství policie odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti.„.
13. § 59 zní:
,,§ 59
Každý, kdo nabyde vlastnictví ke zbrani a střelivu na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva (§ 58), je povinen nejpozději do pěti dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani a střelivu je trvale vyvézt mimo území České republiky.“.
14. § 62 se doplňuje novými odstavci 7 a 8, které znějí:
,,(7) Zbrojní průvodní list se vydává na základě písemné žádosti.
(8) V žádosti o vydání zbrojního průvodního listu je žadatel povinen uvést
a) osobní data,