Input:

13/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci Garance

č. 13/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. ledna 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
Dne 19. prosince 1966 byla v Dar es Salaamu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci.
Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 7. února 1968.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ing. Marko v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Sjednocené republiky Tanzánie, vedeny snahou posilovat rozvíjení mírové spolupráce a přejíce si rozšiřovat vzájemné styky v oblasti kultury, školství, vědy a umění a přispět tak k prohloubení a rozvoji přátelských vztahů mezi oběma státy, rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
Vláda Československé socialistické republiky
Mikuláše Šurinu,
Vláda sjednocené republiky Tanzánie
C. Y. Mgonju,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež hledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství, porozumění a na základě dodržování zásad svrchovanosti, nevměšování a rovnosti rozvíjet kulturní styky mezi oběma státy a přispívat tak k vzájemnému poznávání kulturních hodnot obou států.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi kulturními, uměleckými, vědeckými, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a družstevními organizacemi obou států.
Článek 3
Smluvní strany budou v rámci platných předpisů a existujících možností ve svých zemích podporovat uvádění hudebních, filmových a divadelních představení, pořádání výstav, přednášek a vydávání překladů významných děl vědecké a jiné literatury druhého státu.
Článek 4
Smluvní strany budou usnadňovat na vzájemně přijatelné základně výměnu uměleckých, vědeckých a školských

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací