Input:

R 13/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 13/1969 Sb. rozh.
Pre určenie výšky dane zo mzdy z hľadiska § 114 ods. 3 zák. č. 101/1964 Zb. sú rozhodné osobné pomery dôchodcu podľa § 6 - 9 zák. č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy a pozmeňovacích a vykonávacích predpisov, zistené ku dňu vzniku nároku na dôchodok, nie teda ku dňu, od ktorého bol dôchodok priznaný; na prípadné zmeny osobných pomerov dôchodcu v dobe od vzniku nároku na dôchodok do jeho vymerania sa neberie zreteľ.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. 9. 1968, 7 Cz 77/66.)
Štátny úrad sociálneho zabezpečenia - Správa dôchodkov v Bratislave priznal navrhovateľovi rozhodnutím z 20. 7. 1967 podľa § 9 ods. 1 zák. č. 55/1956 Zb. s prihliadnutím na § 114 zák. č. 101/1964 Zb. a § 1 vyjl. č. 60/1966 Zb. od 1. 6. 1967 krátený starobný dôchodok vo výške 600 Kčs mesačne. Starobný dôchodok bez obmezenia priznal sumou 1.466 Kčs mesačne, tj. vo výške 90% priemerneho mesačného zárobku navrhovateľa (1.970 Kčs) zníženého o sumu rovnajúcu sa dani zo mzdy, stanovenú ku dňu vzniku nároku na dôchodok (342 Kčs).
Krajský súd v Košiciach vyhovel uznesením zo 16. 1. 1968 opravnému prostriedku navrhovateľa a zrušil uznesenie odporcu. Prisvedčil navrhovateľovi, že pri výpočte 90% priemerného mesačného zárobku sa má suma 1.970 Kčs znížit nie o 342 Kčs, ale len o 291 Kčs, tj. o sumu, ktorů robila podľa potvrdenia jeho zamestnávateľskej prganizácie zo 16. 1. 1968 daň zo mzdy v mesiaci máji 1962, kedy mu vznikol (24. 5. 1962) po dovŕšení 60 rokov veku nárok na starobný dôchodok. Starobný dôchodok navrhovateľa robí preto - podľa náyoru súdu - správne 1.512 Kčs mesačne, tj. 90% z 1.679 Kčs.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že bol rozhodnutím krajského súdu porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Ide o výklad