Input:

R 13/1969 (tr.); Ukládání trestu Garance

č. 13/1969 Sb. rozh. tr.
K výkladu slov "v súvislosti s touto činnosťou" pri ukladaní trestu zákazu činnosti podľa § 49 ods. 1 tr. zák.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 19. decembra 1968, 8 Tz 124/68.)
Najvyšší súd zrušil pre porušenie zákona v ustanovení § 49 ods. 1 tr. zák. rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 13. júna 1968 sp. zn. 1 T 161/68 vo výroku o trestu zákazu vykonávať funkciu zverostrážcu na dobu dvoch rokov a uložil obvinenému trest zákazu činnosti znova tak, že sa mu xakazuje na dobu dvoch rokov používania strelnej poľovníckej zbrane.
Z odôvodnenia:
Obvinený hájny bol rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 13. júna 1968 sp. zn. 1 T 161/68 uznaný vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 tr. zák. a odsúdený na trest odňatia slobody na 1 rok, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň bol obvinenému podľa § 49 ods. 1 tr. zák. uložený trest zákazu činnosti, totiž zákaz výkonu funkcie zverostrážcu na dobu dvoch rokov.
Tento rozsudok sa stal právoplatným, keď proti nemu nebolo podané odvolanie.
Obvinený sa dopustil trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 tr. zák. podľa rozsudku tak, že 14. januára 1968 ako zverostrážca a hospodár poľovnického združenia pri kruhovom hone u miestneho cintorína dvakrát vystrelil z poľovníckej brokovnice na zajaca tak, že brokmi odrazenými od dráteného plotu cintorína bol zasiahnutý iný člen poľovníckeho združenia do ľavého oka a spôsobená mu perforácia oka s vyhrezom vnútroočných tkaniv. Toto poranenie, ktorého liečenie a s ním spojená pracovná neschopnosť trvali do 31. marca 1968, malo za následok trvalú stratu zraku ľavého oka.
Uvedený skutkový dej okresný súd správne zistil z vykonaných dôkazov a z týchto zístení vyvodil taktiež odpovedajúce právne závery o vine obvineného. Rovnako trest odňatia slobody a jeho výmera boli stanovené v súlade s hľadiskami § 31 ods. 1 a § 23 ods. 1 tr. zák.
K pochybeniu však došlo pri ukladaní trestu zákazu činnosti. Podľa § 49 ods. 1 tr. zák. môže súd uložiť zákaz činnosti ak sa páchateľ dopustí trestného činu v súvislosti s

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací