Input:

R 13/1967 (tr.); Doprava Garance

č. 13/1967 Sb. rozh. tr.
Aj riadenie povozu podnapilým kočišom na verejnej vozovke možno za určitých okolností považovať za činnosť, pri ktorej by mohol byť ohrozený život alebo zdravie ľudí alebo zpôsobená značná škoda na majetku (§ 201 tr. zák.).
(Rozhodnutie Okresného súdu v Galante zo dňa 25. 3. 1966 - 2 T 40/66.)
Cit. rozsudkom bol obvinený uznaný vinným trestným činom opilstva podľa § 201 tr. zák., ktorý spáchal tým, že vo večerných hodinách dňa 17. 12. 1965 po požití väčšieho množstva alkoholických nápojov, ktorým sa priviedol do stavu opilosti, riadil konský povoz na vozovke v obci Ž. smerom na K. Za uvedený trestný čin bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní štyroch mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu jedného roka.
Rozsudok nadobudol právoplatnosť v prvom stupni, kedže nebol napadnutý odvoláním.
Z odôvodnenia:
Z vykonaných dôkazov Okresný súd zistil, že obvinený už dňa 16. 12. 1965 požil väčšie množstvo alkoholických nápojov a v pití pokračoval aj dňa 17. 12. 1965, kedy do 16,30 hod. vypil najmenej 0,2 l likéru, čím si privodil opilosť. V tomto stave potom riadil konský poťah JRD z obce Ž. smerom na K. Na križovatke pred budovou MNV v Ž. vplyvom opilosti vošiel na ľavú stranu vozovky a nedal prednosť protiidúciemu nákladnému autu n. p. a tým zavinil zrážku s týmto vozidlom, pri ktorej vznikla škoda 4435 Kčs.
Uvedený skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný doznaním obvineného, výpoveďou svedka K a lekárským vyšetrením, pri ktorom bolo v krvi obvineného zistené 2,00 promile alkoholu.
Pri právnom hodnotení zisteného skutku sa Okresný súd stotožnil s názorom obžaloby, že konanie obvineného vykazuje znaky trestného činu opilstva podľa § 201 tr. zák. Aj keď u trestných činov spáchaných v cestnej premávke typickou činnosťou v zmysle cit. ustanovenia je riadení motorového vozidla po požití alkoholu, nie je možno podceňovať ani nebezpečie, ktoré v cestnej premávke vzniká z činnosti opilého kočiše. Povoz, ktorý kočiš riadí, nemá síce motorickou silu a nedosahuje väčších

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací