Input:

č. 13/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 13/1964 Sb. rozh. tr.
Podstatou trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 tr. zák. je odčerpanie majetkových hodnot zmenšením majetku v socialistickom vlastníctve, a to formami konania uvedenými v § 132 ods. 1 písm. a) - c) tr. zák., pričom páchateľ obohacuje seba alebo niekoho iného.
Aby súd mohol dôjsť k správnemu záveru o vine vedúceho predajne socialistického obchodu trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. spáchaného úmyselným zavinením manka, musí sa starostlivo zaoberať všetkými skutočnosťami, týkajúcimi sa vzniku a príčin manka zisteného revíznými orgánmi.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. júla 1963 - 9 Tz 62/63)
Rozsudkom Okresného súdu v Martine z 24. októbra 1962 sp. zn. 2 T 129/61 bol obžalovaný A, vedúci Jednoty ĽSD, uznaný vinným okrem ďalších trestných činov tiež trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. písm. b), ods. 2 písm. c) tr. zák.,ktorý spáchal tak, že ako vedúci predajne:
a) od 1. júna 1953 do konca mája 1962 z tržby predajne pravidelne mesačne dával K, za výpomoc pri písomnej agende predajne po 300 Kčs, čo úhrnom činí 32 400 Kčs.
b) od novembra 1959 do konca mája 1962 sústavne mesačne bral tovar z predajne pre svoju domácnosť v hodnote najmenej 400 Kčs bez zaplatenia, čím spôsobil škodu najmenej vo výške 44 800 Kčs. Odvolanie obžalovaného bolo uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 4 To 432/62 z 22. novembra 1962 zamietnuté.
Rozsudkom Najvyššieho súdu z 15. júla 1963 sp. zn. 9 Tz/63 na sťažnosť pre porušenie zákona bolo uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, pokiaľ ním bol ponechaný bez zmeny výrok rozsudku Okresného súdu v Martine trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. c) tr. zák., ďalej vo výroku o treste a vo výroku o adhéznych nárokoch poškodenej Jednoty ĽSD zrušené, v tom istom rozsahu bol zrušený aj rozsudok Okresného súdu v Martine a vec bola v rozsahu zrušenia vrátená okresnému prokurátorovi v Martine na nové konanie a rozhodnutie.
Dotyčne ďalších trestných činov bol obžalovanému uložený nový trest.
Z odôvodnenie:
Procesný materiál nepodáva obraz o tom, či a v akom rozsahu mal obžalovaný manko v období r. 1953 - 1961, kedy podľa súdnych rozhodnutí mal spáchať trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve spolu s obdobím do konca mája 1962 v rozsahu úhrnom 44 800 Kčs. V prípravnom konaní vypovedal obžalovaný o tom, že po prvýkrát spozoroval manko asi v sume 10 000 Kčs ku koncu r. 1958, pri inventúre v marci 1959 bolo v predajni iba také manko, ktoré bolo pokryté čerpaním normy strát. K zisteniu manka inventúrnikmi nedošlo podľa obžalovaného preto, lebo stratu uhradil z vlastných peňazí.
V ďalšom obžalovaný uviedol, že vzhľadom na zavedené obchodné zvyklosti a na to, že v obci býval už vyše 30 rokov a s občanmi sa poznal, predával im tovar na úver. Tvrdil, že podstatnú časť inventúrou v r. 1962 zisteného manka tvorili práva takéto položky. Súčasne uviedol, že keď sám neskoršie po r. 1958 zistil manká, uhradzoval tieto tým, že si vypožičiaval od občanov peniaze a tieto