Input:

13/1962 Sb., Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu, platné do 30.12.1990 Archiv

č. 13/1962 Sb., Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu, platné do 30.12.1990
[zrušeno č. 429/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. února 1962
o nové organizaci Československého filmu
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 odst. 3 dekretu č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu:
Organizace Československého filmu
§ 1
(1) Československý film je výrobní hospodářská jednotka kulturního charakteru. Je samostatná organizace v rámci ministerstva školství a kultury. Má celostátní působnost.
(2) Československý film tvoří ústřední ředitelství Československého filmu jako nadpodniková hospodářská organizace spolu s podřízenými hospodářskými organizacemi.
(3) Ústředního ředitele Československého filmu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství a kultury.
(4) Ústřední ředitel Československého filmu je oprávněn se souhlasem ministra školství a kultury zřizovat, měnit a rušit podřízené hospodářské organizace.
§ 2
Ve věcech plánovacích, finančních a mzdových jedná ústřední ředitelství Československého filmu přímo se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí, se Státní mzdovou komisí, s ministerstvem financí, se Státní mzdovou komisí a s ostatními ústředními orgány. Československý film má v plánu a v rozpočtu ministerstva školství a kultury odděleně vykazovanou část.
§ 3
Pro Československý film platí přiměřeně předpisy o národních