Input:

R 13/1962 (tr.); Porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředky. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Trest Garance

č. 13/1962 Sb. rozh. tr.
K rozlišení trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, nebo 2 tr. zák. a trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. při neoprávněné výplatě prémií zaměstnancům podniku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 14. února 1962 - 2 To 13/62)
Okresní soud Praha-východ uznal vinným obžalovaného K., bývalého podnikového ředitele n. p. Kovohutě trestným činem porušení povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák., kterého se obžalovaný dopustil tím, že v dubnu 1960 dal spoluobžalovanému H. pokyn k úpravě podnikových výkazů o plnění základních ukazatelů pro výplatu prémií vedoucích pracovníků podniku a inženýrsko technických zaměstnanců, ač věděl, že podnik tyto ukazatele za I. čtvrtletí 1960 nesplnil a na základě těchto výkazů pak rozhodl o výplatě prémií, které byly také skutečně ve výši 28 338,- Kčs neoprávněně vyplaceny, k výplatě dalších prémií ve výši 18 884,Kčs nedošlo jen pro včasný zásah nadřízeného orgánu.
Obžalovaný H., vedoucí operativního plánu n. p. Kovohutě byl uznán vinným trestným činem narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství podle § 125 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že počátkem dubna 1960 jako vedoucí odbytu n. p. Kovohutě vědomě uvedl ve čtvrtletním výkaze NTZ (MHD) 3-04 za I. čtvrtletí roku 1960 nepravdivé a pro podnik podstatně příznivější údaje o plnění plánu hodnoty odbytu zboží v sortimentu.
Za to byli oba odsouzeni k trestům nápravného opatření a zákazu činnosti. Poškozený národní podnik byl se svým nárokem na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Praze k odvolání obžalovaného K. zrušil ohledně něho napadený rozsudek a při nezměněném skutkovém stavu uznal tohoto obžalovaného vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák., a to dílem dokonaným, dílem pokusem tohoto trestného činu podle § 8 odst. 1 tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatření. Stran obžalovaného H., ponechal rozsudek nezměněný.
Z odůvodnění:
Napadeným rozsudkem byl obžalovaný K. uznán vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a odsouzen za to k trestu nápravného opatření v trvání 6 měsíců s 10 % srážkou z platu a k trestu zákazu činnosti vedoucího pracovníka v průmyslu na dobu 3 roků. Jeho trestná činnost spočívala v tom, že jako ředitel n. p. Kovohutě závod Č. jednak dal pokyn podřízenému H., aby upravil podnikový výkaz o plnění plánu v sortimentu zboží za I. čtvrtletí 1960 tak, aby tento ukazatel pro výplatu byl splněn, jednak na základě takto upraveného výkazu dal příkaz k výplatě prémií za I. čtvrtletí 1960, takže inženýrsko-technickým zaměstnancům byly pak neoprávněně vyplaceny prémie ve výši 28 338,- Kčs. Další prémie vedoucím zaměstnancům ve výši 18 884,- Kčs nebyly vyplaceny jen proto, že po provedené kontrole nadřízený orgán jejich výplatu