Input:

13/1959 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství Archiv

č. 13/1959 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
VYHLÁŠKA
ministra energetiky a vodního hospodářství
ze dne 14. března 1959
o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
Podle čl. III zákona č. 12/1959 Sb., vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Pospíšil v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 13/1959 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. března 1955
č. 11 Sb., o vodním hospodářství, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Veškeré povrchové a podzemní vody slouží k zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb.
ČÁST PRVÁ
Hospodaření s vodami a plánování
§ 2
Hospodaření s vodami
S povrchovými a podzemními vodami je třeba plánovitě hospodařit technicky i ekonomicky nejvhodnějšími prostředky a způsoby tak, aby byla udržena rovnováha mezi kapacitou vodních zdrojů a potřebou vody a aby byl zachován vyhovující stupeň čistoty vody.
§ 3
Plánování
Státní vodohospodářský plán schválený vládou je směrným plánem pro veškerá vodohospodářská opatření všech odvětví národního hospodářství, jakož i pro základní vodohospodářská opatření při územním plánování; je jedním ze základních podkladů pro vypracování výhledových plánů všech hospodářských odvětví, pokud mají požadavky na vodní zdroje, nebo pokud jinak ovlivňují hospodaření s vodami.
§ 4
Distribuce vody
(1) Distribuce vody se provádí podle plánu, jehož návrh sestavuje ministerstvo energetiky a vodního hospodářství ve spolupráci se zúčastněnými ústředními úřady a orgány; schvaluje jej vláda jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství.
(2) Vyžaduje-li to plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, nebo je-li nedostatek vody, může vodohospodářský orgán po provedeném řízení na dobu nezbytné potřeby omezit nebo i zastavit zvláštní užívání vody.
ČÁST DRUHÁ
Užívání vod, koryt toků, pobřežních pozemků, vypouštění odpadních vod a ochrana proti vodám
§ 5
Zásada hospodárnosti při užívání vod
(1) Vod se smí užívat jen takovým způsobem, takovou měrou a pro takové účely, aby tím nebylo ohroženo jejich nejúčelnější a nejhospodárnější využití z hlediska péče o zdraví lidu, potřeb zemědělské výroby a ostatních odvětví národního hospodářství.
(2) Při stanovení a změnách výrobních postupů je nutné učinit opatření, aby voda byla využita co nejhospodárněji, zejména jejím opětovaným používáním, aby voda byla řádně vyčištěna a aby byly využity hodnotné látky obsažené v odpadních vodách.
(3) Při projektování, výstavbě a provozu nových čistících zařízení odpadních vod je nutné zajistit i hospodárné využití hodnotných látek obsažených v těchto vodách.
§ 6
Obecné užívání vod a jednoduchá zařízení
(1) Obyčejným způsobem, k němuž není třeba zvláštního zařízení, jako ke koupání, praní, mytí, napájení a plavení zvířat, k vodním a ledním sportům může užívat každý povrchových vod bez povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu. Povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu není třeba ani ke zřizování jednoduchých zařízení na jednotlivých nemovitostech k