Input:

13/1958 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1958 Garance

č. 13/1958 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1958
ROZPOČTOVÝ ZÁKON
na rok 1958
ze dne 16. dubna 1958.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Cíle státního rozpočtu
Finanční prostředky jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu. Jejich zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu. Slouží k hospodárnému splnění všech úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, k urychlení rozvoje výrobních sil především v těžkém průmyslu, k podstatnému vzestupu zemědělské výroby a rozvoje jednotných zemědělských družstev, k zavádění nové techniky do výroby, k podstatnému vzestupu produktivity práce a tím k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru. K dosažení těchto cílů je třeba ve zvýšené míře rozvinout aktivní účast lidu jako jediného hospodáře a společenského vlastníka všeho národního bohatství na řízení hospodářství a správě státu pro zabezpečení dalšího růstu národního důchodu.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1)  Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 94.725,167.000 Kčs, celkové výdaje částkou 94.530,552.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 194,615.000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou 15.824,128.000 Kčs a výdaje částkou 17.516,836.000 Kčs; Slovenská národní rada může zvýšit příjmy nad stanovenou částku a o tutéž částku i výdaje.
(2)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 31.025,377.000 Kčs; zůstatek rozpočtových prostředků, který u národních výborů přechází do roku 1959, se určuje částkou 441,800.000 Kčs.
(3)  Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů podíly na státních příjmech.
§ 3
Hospodaření podle státního rozpočtu
(1)  Výdaje mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.
(2)  Vláda může povolit uskutečnění výdaje nezbytného pro národní hospodářství a nekrytého ve státním rozpočtu, zajistí-li jeho úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu, popřípadě odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Obdobně může vláda povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením výdajů.
§ 4
Odpovědnost za hospodaření
Vláda a každý její člen, sbor pověřenců a každý jeho člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady národních výborů, jakož i vedoucí odborů a správ rad národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.
§ 5
Časové použití rozpočtových prostředků
(1)  Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1958, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2)  Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou být uskutečněny z rozpočtu na rok 1958, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků