Input:

R 13/1958; Garance

č. 13/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Kedy patrí rozhodovanie o vyvlastňovacej náhrade do právomoci súdov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. septembra 1957, Cz 493/57.)
Navrhovatelia predniesli, že výmerom Okresného národného výboru v Topoľčanoch im boli podľa § 9 ods. 1 zák. č. 42/1947 Zb. v prospech D., národného podniku v Bratislave, vyvlastnené nehnuteľnosti a žiadajú preto, aby ľudový súd podľa § 9 ods. 7 posledná veta citovaného zákona určil náhradu za vyvlastnené nehnuteľnosti.
Ľudový súd v Topoľčanoch po vypočutí znalca určil vyvlastňovaciu náhradu a zaviazal vyvlastňovateľa, aby ju uložil do súdneho depozitu.
Krajský súd v Nitre zrušil uznesenie ľudového súdu a tento súd upravil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Pokiaľ ide o súdnu príslušnosť, krajský súd stojí na stanovisku, že je táto daná podľa § 9 ods. 7 zák. č. 42/1947 Zb., ktoré ustanovenie doteraz nebolo zrušené. V merite veci však krajský súd upravil ľudový súd, aby zistil právneho nástupcu pôvodného vyvlastniteľa a aby znova rozhodol o výške náhrady podľa jeho pokynov.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným uznesením Krajského súdu v Nitre bol porušený zákon.
Odôvodnenie.
Vyvlastňovací výmer bol vydaný na základe § 9 ods. 1 zák. č. 42/1947 Zb., o niektorých opatreniach v stavebníctve súvisiacich s dvojročným hospodárskym plánom. Podľa ods. 7 cit. paragrafu patrí primeraná náhrada za právo odňaté alebo obmedzené vyvlastnením; ak ide o náhradu v inom pozemku vyvlastniteľa, rozhodne o tom orgán štátnej správy, na ktorom sa vyvlastňovacie konanie vedie, ináč, ak sa účastníci konania nedohodnú o náhrade ešte v konaní o samom vyvlastnení, poprípade príslušný orgán ich dohodu neschváli, rozhodne o náhrade súd v nesporovom konaní (porov. teraz' § 656 ods. 1 o. s. p.). Je teda nepochybné, že ustanovením § 9 ods. 7, posledná veta zák. č. 42/1947 Zb. bola stanovená pre určenie vyvlastňovacej náhrady súdna právomoc.
Avšak podľa § 24 tohto zákona, až na niektoré ustanovenia osobitnej