Input:

13/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích Garance

č. 13/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
[zrušeno nepřímo č. 12/1997 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. dubna 1956,
kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, se mění takto:
1. § 12 zní:
„(1) Přestupky proti předpisům vydaným na ochranu silničního provozu stíhají v rozsahu dále uvedeném orgány veřejné bezpečnosti.
(2) Držitele a řidiče motorových vozidel a řidiče městských kolejových vozidel trestají tyto orgány
a) písemným pokáráním nebo
b) pokutou do 500 Kčs.
Vedle uložení pokuty může být vyměněn i kupon k řidičskému průkazu.
(3) Závažné přestupky osob uvedených v předchozím odstavci trestá tříčlenná trestní komise, zřízená u dopravního inspektorátu v sídle okresního národního výboru, která může uložit
a) písemné pokárání nebo
b) pokutu do 3000 Kčs.
Vedle uložení pokuty může tato komise vyměnit kupon k řidičskému průkazu nebo odejmout řidičský průkaz dočasně nebo natrvalo.
(4) Za nedobytnou pokutu nelze uložit náhradní trest odnětí svobody.
(5) Má-li