Input:

R 13/1956 (tr.); Garance

č. 13/1956 Sb. rozh. tr.
Zahraniční rozhlas „Svobodná Evropa“ je organisací rozvratnou, nikoliv jen podvratnou. Dodání štvavých zpráv této rozhlasové organisaci s úmyslem, aby jejich obsah byl vysílán, je proto velezrádným spolčením podle §78 odst. 2 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. prosince 1955, 1 Tz 291/55.)
Obviněný, který pochází z rodiny středního rolníka, se přiřadil na stranu kulaků, horlivě poslouchal cizí štvavý rozhlas a měl nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení. Při jedné relaci štvavého vysilače „Svobodná Evropa,“ zachytil obviněný krycí adresu tohoto vysilače a sestavil několik nepravdivých zpráv o poměrech v našem státě, o naší vládě a presidentu republiky a odeslal je na onu krycí adresu. K dopisu připojil žádost, aby ho navštívil zahraniční agent a převedl ho do nepřátelského zahraničí, při čemž také uvedl krycí jméno pro sebe. Když zakrátko na to „Svobodná Evropa“ dala ve vysílání najevo, že zpráva na krycí adresu došla a že očekávají další, sestavil obviněný novou zprávu, v níž hanobil naši vládu, zkresloval význam připravovaných tenkrát voleb do národních výborů a opětně žádal o vyslání agenta za účelem illegálního převodu do nepřátelské ciziny.
Tento druhý dopis byl zadržen bezpečnostními orgány.
Krajský soud v Jihlavě uznal obviněného vinným trestným činem sdružování proti republice podle § 80 odst. 1 a 2 písm. b) tr. zák. (spáchaným za okolnosti zvláště přitěžující). Krajský soud dospěl k přesvědčení, že obviněný je normálně rozumově vyspělý, že věděl, že „Svobodná Evropa“ potřebuje různá sdělení pro štvavé relace namířené proti našemu lidově demokratickému zřízení a že je využívána jako zvláště nebezpečná organisace zrádnou emigrací k masovému působení jak na přímé vnitřní nepřátele republiky, tak i na kolísavé živly ve státě za účelem narušování socialistické výstavby státu a vzbuzování nedůvěry v lidově demokratické státní zřízení, a dále že obviněný věděl též, že by po illegálním přechodu státních hranic byl zapojen do protistátní podvratné činnosti proti republice a že by byl dotazován na různé okolností, kterých by zrádná emigrace použila proti našemu státu. Krajský soud posoudil vysílač „Svobodná Evropa“ jakožto organisaci podvratnou ve smyslu § 80 odst. 1 tr. zák. a jednání obviněného jakožto zúčastnění se činnosti takové organisace podle § 80 odst. 1 (zřejmě alin. 2) tr. zák., při čemž zvláště přitěžující okolnost soud shledal v tom, že u „Svobodné Evropy“ jde o organisaci zvlášť nebezpečnou.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona v podstatě uvádí, že rozhlasová stanice „Svobodná Evropa“ je organisací, která v amerických službách a ve službách československé zrádné emigrace usiluje o