Input:

13/1955 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1955 Garance

č. 13/1955 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1955
ROZPOČTOVÝ ZÁKON
na rok 1955
ze dne 23. března 1955
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cíle státního rozpočtu.
Finanční prostředky, které jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu a jejichž zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu, slouží k dalšímu rozvoji výroby, k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru. Musí jich být proto používáno tak, aby byly splněny všechny úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména úkoly v základních odvětvích, v uhelné, energetické a rudné základně a aby byla zvyšována zemědělská výroba; tím bude zajištěno uspokojování zvyšujících se potřeb pracujících.
§ 2.
Stanovení výše státního rozpočtu.
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 86.209,424.000 Kčs, celkové výdaje částkou 86.039,452.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 169,972.000 Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 15.523,742.000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů přecházejících do roku 1956 částku 441,800.000 Kčs.
(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů procentní podíly na státních příjmech.
§ 3.
Hospodaření podle státního rozpočtu.
(1) Výdaje (investiční i neinvestiční) mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.
(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, je-li jeho úhrada zajištěna vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje.
§ 4.
Odpovědnost za hospodaření.
Vláda a každý její člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady krajských národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou při hospodaření všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy, jež vznikají v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.
§ 5.
Časové použití rozpočtových prostředků.
(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1955, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2) Úhrada výdajů, které mají podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1955, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.
(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1955, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.
§ 6.
Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření.
U návrhů zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, vládních usnesení, usnesení Sboru pověřenců, nařízení Sboru pověřenců, nařízení ministrů, nařízení pověřenců, vyhlášek a u všech opatření ústředních úřadů, jakož i návrhů usnesení krajských národních výborů a jejich rad musí být s největší odpovědností zváženy také jejich důsledky hospodářské