Input:

č. 13/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 13/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže pachatel úmyslně umožňuje dalším osobám poslech štvavého zahraničního rozhlasu, dopouští se trestného činu pobuřování podle § 81 odst. 1 al. 2 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. prosince 1954, 1 Tz 260/54).
K obviněnému docházely do bytu pravidelně na návštěvu tři osoby bydlící v sousedství. Stávalo se tak obyčejně k večeru. Při těchto příležitostech jim obviněný umožňoval poslech zahraničního rozhlasu „Svobodná Evropa“ a „Hlas Ameriky“, při čemž svůj rozhlasový přijímač sám zapínal, na uvedené stanice nařizoval a vylaďoval. Projevy vysílané jmenovanými zahraničními stanicemi (jak je ostatně všeobecně známo) štvaly proti Československé republice, jejímu lidově demokratickému státnímu zřízení a společenskému řádu. V několika případech projevy ty oznamovaly, že budou na naše státní území shazovány letáky, jejichž obsah bude namířen proti volbám do národních výborů, a vyzývaly k jejich rozšiřování.
Lidový soud v Plasích uznal obviněného vinným, že úmyslným rozšiřováním poplašných zpráv ohrožoval bezpečnost republiky, po případě jiný obecný zájem, při čemž se činu dopustil, ač věděl, že tyto zprávy jsou nepravdivé, a odsoudil jej pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 128 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák.
Krajský soud v Plzni zamítl odvolání obviněného.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu i krajského soudu a lidovému soudu nařídil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Stížnost pro porušení zákona namítá, že právní posouzení věci lidovým soudem je nesprávné a že lidový soud měl kvalifikovat jednání obviněného, jímž umožňoval jiným osobám poslech štvavého zahraničního rozhlasu, jako trestný čin pobuřování podle § 81 odst. 1 al. 2 tr. zák.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Obviněný tím, že podle správného skutkového zjištění lidového soudu odpovídajícího výsledkům provedeného dokazování ve svém bytě před shromážděnými u něho třemi osobami pouštěl a vylaďoval svůj rozhlasový přijímač na štvavé vysílání t. zv. „Svobodné Evropy“ a „Hlasu Ameriky“ umožňoval šíření projevu, který svým obsahem vyvolával nepřátelské nálady proti základům republiky a tak pobuřoval proti lidově demokratickému státnímu zřízení republiky a jejímu společenskému řádu, které jsou zaručeny ústavou.
Je proto jednáním obviněného naplněna skutková podstata trestného činu pobuřování podle § 81 odst. 1 al. 2 tr. zák. po stránce objektivní.