Input:

č. 13/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 13/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
V pozemnoknižnom konaní znáša každý účastník sám svoje trovy včítane trov právneho zastupovania (§ 127 o. s. p.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 4. októbra 1954, Cz 412/54.)
Ľudový súd v Novej Bani povolil isté pozemnoknižné zápisy v prospech B. a D.
Krajský súd v Ban. Bystrici sťažnosti B., v ktorej napadla len čiastku uznesenia prvého súdu, vyhovel a zaviazal D. na zaplatenie 200 Kčs trov sťažnosti.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol vo výroku o trovách porušený zákon, uznesenie to v tomto rozsahu zrušil a vec vrátil krajskému súdu na nové rozhodnutie.
Z odôvodnenia:
Pre konanie vo veciach pozemnoknižných platia v dôsledku ustanovenia § 656 ods. 1 a 2 o. s. p. v podstate predpisy čiastky prvej o. s. p. (porov. aj čl. XXI ods. 2 výnosu Min. sprav, z 18. decembra 1950 č. 16 Vest.). Podľa § 127 o. s. p. každý účastník znáša sám trovy spojené s jeho procesnými úkonmi, a to pokiaľ nie dalej ustanovené ináč, bez nároku na ich náhradu; v spojení s týmto ustanovuje § 129 o. s. p., že súd prizná účastníkovi náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo obranu práva, ak účastník má proti odporcovi plný úspech vo veci; ak má len čiastočný úspech, súd trovy pomerne