Input:

R 13/1954; Garance

č. 13/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
V řízení o rozvod se lidový soud při prvním ústním jednání pokud možno osobním výslechem účastníků seznámí zevrubně s poměry manželů, zjistí pohnutky, které vedly k podání návrhu na rozvod manželství a pokusí se o usmíření manželů.
Soud na podkladě znalosti případu vyloží účastníkům při pokusu o usmíření všechny důvody, které k usmíření manželů mohou vést a předloží jim v tom směru i konkrétní doporučení. Soud se nesmí omezit jen na formální výzvu, aby se manželé usmířili.
Nepodaří-li se lidovému soudu smír při prvním ústním jednání, odročí je k dalšímu projednání věci.
(Usnesení plena nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 1953, Pis 2/53.)
Naše společnost budující nové společenské vztahy věnuje otázce manželství a rodiny trvale mimořádnou pozornost. Zásadní ustanovení pro úpravu poměrů rodiny a manželství jsou dány již ústavou 9. května, která stanovila, že muži a ženy mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a která dala manželství, rodinu a mateřství pod zvláštní ochranu státu a zaručila dětem zvláštní péči a ochranu. Tyto zásady ústavy, dávající pevný podklad právnímu řádu naší lidové demokracie v otázkách manželství a rodiny a naznačující směrnice pro další činnost všech státních orgánů, nezůstávají pouhými deklaracemi, nýbrž jsou důsledně prováděny stranou a vládou v péči o zajištění všech materiélních stále rostoucích předpokladů pro zdravý rozvoj rodiny. V oblasti práva je to především náš zákon o právu rodinném, který je zákonem lidu blízkým, pomáhajícím vytvářet novou socialistickou společnost. Zákon o právu rodinném uvádí v život zmíněné zásady ústavy a – jak praví preambúl k němu – zajišťuje ochranu manželství a rodiny tak, aby se stala zdravou základnou vývoje národa. Dává předpoklady pro vytvoření manželství jako dobrovolného a trvalého životního společenství muže a ženy, které jako základ rodiny bude sloužit zájmům všech jejích členů i prospěchu společnosti v souladu s jejím pokrokovým vývojem.
Naše společnost, vycházejíc z názoru a přesvědčení dělnické třídy o úloze rodiny ve společnosti, vidí v rodině svazek dvou pracujících lidí, u nichž vznikají nejvhodnější podmínky pro zdravou výchovu dětí, aby děti byly co nejlépe připraveny přispívat svou prací podle svých schopností a náklonností k prospěchu společnosti.
Výsledky průzkumu prováděného nejvyšším soudem a statistická data ukazují, že procento rozvodů vzrůstá a že stav rozvodovosti neodpovídá zmíněnému požadavku po trvalosti manželského svazku. Jde o společenský jev nežádoucí, o jednú z příčin zdržujících naši snahu po upevnění rodiny a zajištění výchovy dětí v prostředí rodiny ovládané socialistickou morálkou.
Přitom se nevyskytnu téměř případy, kde jako důvod rozvratu by byly uváděny špatné hospodářské poměry manželů a je patrno, že příčiny rozvratu tkví zpravidla v osobních a charakterových vlastnostech manželů. Soudy dosud podceňovaly, že vhodnými výchovnými opatřeními a přesvědčujícími argumenty je možno dosáhnout změny v chování manželů a tím i zachování manželství. Výsledky tyto možno očekávat tím spíše, uváží-li se, že značné procento rozvádějících se manželů tvoří mladí lidé, u nichž lze spíše dosáhnout změny v chování.
Je zvláště čestným posláním