Input:

13/1952 Sb., Vládní nařízení o správě spojů, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 13/1952 Sb., Vládní nařízení o správě spojů, platné do 31.12.1970
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. dubna 1952
o správě spojů.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republika podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Organisace a působnost.
§ 1.
(1)  Z ministerstva pošt se zřizuje ministerstvo spojů.
(2)  Ministerstvo spojů spravuje všechna odvětví spojových služeb, jež jsou určeny k veřejnému používání (pošta a telekomunikace), pečuje o výstavbu a provoz technických rozhlasových a televisních zařízení a dozírá na stavbu a provoz ostatních telekomunikačních zařízení s výjimkou zařízení v oboru působnosti ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti; o způsobu a rozsahu spolupráce ve věcech telekomunikačních zařízení v oboru působnosti ministerstva dopravy se dohodnou ministři dopravy a spojů.
(3)  Ministerstvo spojů plní své úkoly přímo nebo prostřednictvím krajských správ spojů a výkonných služeben, stanoví jejich organisaci a působnost a řídí jejich činnost na území celého státu.
§ 2.
(1)  Z pověřenectva pošt se zřizuje pověřenectvo spojů.
(2)  Pověřenectvo spojů pečuje o uplatnění zájmů Slovenska v oboru spojů, zajišťuje v oboru spojů spolupráci se slovenskými národními orgány, zajišťuje a kontroluje v rámci směrnic a příkazů ministerstva spojů činnost jeho orgánů na Slovensku.
Hospodářství.
§ 3.
Vláda může stanovit pro obor působnosti ministerstva spojů způsob hospodaření odlišný od úpravy hospodaření oblastní státní správy. Podrobnosti upraví ministr spojů v dohodě s ministrem financí.
§ 4.
Ministerstvo spojů a jeho orgány mohou vykonávat, pokud je to nutné nebo účelné, samostatně pomocné práce, jež slouží plnění jejich úkolů, aniž k tomu potřebují oprávnění podle zvláštních předpisů.
§ 5.
Ministr spojů může k obstarávání některých úkolů v oboru působnosti ministerstva spojů zřídit v dohodě s ministrem financí národní podniky a svěřit jim do správy potřebný majetek. Pro tyto národní podniky platí zákon č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových.
Závěrečná ustanovení.
§ 6.
(1)  Československá státní pošta, národní podnik, se