Input:

13/1949 Sb., Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 13/1949 Sb., Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. ledna 1949
o technických referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle § 2 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 281 Sb., o výkonu finanční správy národními výbory:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje technický referát. Technický referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1)  Technický referát obstarává krajskou správu ve všech věcech technické povahy, pokud nejsou přikázány jiným referátům krajského národního výboru, při čemž pečuje především o plánovitý rozvoj veškerého stavebnictví.
(2)  Bez újmy působnosti jiných orgánů (úřadů) plní technický referát zejména tyto úkoly:
1.  Vypracovává ve svém oboru (odstavec 1) dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2.  řídí stavební činnost v kraji tak, aby bylo zajištěno hospodárné provádění staveb;
3.  obstarává všeobecné věci technické služby u krajských a podřízených národních výborů a dozírá na její výkon;
4.  obstarává věci civilních inženýrů, techniků a civilních geometrů, zejména věci jejich autorisačních zkoušek, a koná zkoušky uchazečů o oprávnění stavitele, mistra zednického, tesařského, keramického a studnařského;
5.  obstarává věci vázaných stavebnin a jejich přídělu;
6.  vyřizuje právní věci plynoucí z odborné činnosti referátu, zvláště věci z oboru práva stavebního a vodního, vyvlastňování pro všechny účely, zabírání budov pro veřejné účely, jakož i právní věci staveb vodohospodářských, silničních, mostních a pozemních a právní věci stavební obnovy;
7.  vykonává znaleckou, dozorčí a posudkovou činnost technickou v oboru staveb pozemních, silničních, mostních a vodohospodářských, v oboru strojních a elektrotechnických zařízení na stavbách, v oboru veřejného vyměřování a mapování a podle vodního zákona vůbec;
8.  obstarává technické věci výstavby a asanace obcí a větších území a věci stavební obnovy, jakož i veškeré věci pozemních staveb státu, jeho ústavů, podniků a zařízení, s výjimkou staveb vojenských; sem patří též technický dozor na provádění staveb národních podniků, státem spravovaných fondů a nadací, státem podporovaných pozemních staveb, pozemních staveb svazků lidové správy a jejich ústavů, zařízení a podniků a komunálních podniků, jakož i správa a udržování státních a jiných veřejných budov;
9.  obstarává stavebně technické věci civilních letišť a souvisících staveb a zařízení;
10.  obstarává stavby silnic a mostů, pečuje o jejich sjízdnost a udržování a vede jejich správu;
11.  připravuje a vede všechny veřejné nebo z veřejných prostředků podporované stavby vodohospodářské na tocích splavných i nesplavných, obstarává jejich správu a udržování, řídí a vykonává provozní službu na zdymadlech