Input:

129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném k 1.1.2020 Garance

č. 128/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o obcích
(obecní zřízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění § 29 odst. 2, § 117 odst. 3
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nový § 9a
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 38 vkládá nové odst. 3, 4, 5, v § 85 vkládá nové odst. 2 až 5)
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 15
313/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 6, 9, 15, 40, 56, 57, 86, 88, 113 až 116 a §138
313/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 4 odst. 1, § 38 odst. 3, § 63, a novelizační body novely 76 až 119, též ruší § 80 a 81
(celkem v novele č. 313/2002 Sb. 225 novelizačních. bodů)
ÚZ 2/2003 Sb.
 
 
59/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. f)
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
v § 21 ruší odst. 4, v § 87 doplňuje slova, v § 89 odst. 2 vkládá slova
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 34a a § 142 slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajka“
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 85 mění písm. l)
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 42, ruší § 45, mění § 53 odst. 3 a v § 123 doplňuje větu
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, též ruší § 66d, 66e a 112
dosud neuvedeno
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 71 odst. 3 ruší písm. b),
v § 72 ruší slova „a další odměna“, ruší § 74, v § 153 odst. 1 nahrazuje slova
 
Předpis:
K datu:
Poznámka:
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění § 29 odst. 2, § 117 odst. 3
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nový § 9a
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 38 vkládá nové odst. 3, 4, 5, v § 85 vkládá nové odst. 2 až 5)
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 15
313/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 6, 9, 15, 40, 56, 57, 86, 88, 113 až 116 a §138
313/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 4 odst. 1, § 38 odst. 3, § 63, a novelizační body novely 76 až 119, též ruší § 80 a 81
(celkem v novele č. 313/2002 Sb. 225 novelizačních. bodů)
ÚZ 2/2003 Sb.
 
 
59/2003 Sb.
(k 28.2.2003)
v § 38 odst. 3 doplňuje písm. f)
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
v § 21 ruší odst. 4, v § 87 doplňuje slova, v § 89 odst. 2 vkládá slova
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 34a a § 142 slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajka“
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 85 mění písm. l)
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 42, ruší § 45, mění § 53 odst. 3 a v § 123 doplňuje větu
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, též ruší § 66d, § 66e a § 112
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 71 odst. 3 ruší písm. b),
v § 72 ruší slova „a další odměna“, ruší § 74, v § 153 odst. 1 nahrazuje slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÍ ZŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení obcí
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
§ 3
(1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
(2) Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je obec po sloučení městem. Oddělí-li se část města a vzniknou 2 nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho názvu a má alespoň 3 000 obyvatel, je i nadále městem.
§ 4
(1) Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.
(2) Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy.
§ 5
(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.
(2) Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu; dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územně členěného statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské