129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném k 1.7.2016

129/2000 Sb., Zákon o krajích  (krajské zřízení), ve znění…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 129/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o krajích
(krajské zřízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 odst. 3 nahrazuje slova
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 66 a § 94 odst. 1
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 85 odst. 5, § 88 odst. 4 a ruší v 89 odst. 5
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 48 odst. 3
118/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 2 a § 35 odst. 2
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 1
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
246/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 39 odst. 3 a § 42
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 48 odst. 3; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20 odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 94a
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 17 odst. 1, § 35 odst. 2, § 59 odst. 1; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 67, § 86, § 87, § 88; ruší § 89
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 36 písm. c), § 59 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 4 písm. c)
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 35 odst. 2 písm. d)
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení krajů a jejich orgánů
§ 1
(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.
(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen „zastupitelstvo“); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „rada“), hejtman kraje (dále jen „hejtman“) a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen „zvláštní orgán“) zřízený podle zákona.
(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru