129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění účinném k 1.1.2018

129/2000 Sb., Zákon o krajích  (krajské zřízení), ve znění…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 129/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o krajích
(krajské zřízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění § 78 odst. 2
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
v § 2 doplňuje odst. 3
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění v § 17 vkládá nové odst. 3, 4 a 5, v § 36 nové odst. 2, 3, 4, mění název nadpisu v hlavě sedmé
231/2002 Sb.
(k 4.6.2002)
mění § 17 odst. 3, v § 36 ruší odstavce 2 až 4 (body 26 a 79)
231/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 172 novelizačních bodů
nález ÚS
404/2002 Sb.
(k 6.9.2002)
ruší § 19 odst. 1
ÚZ 3/2003 Sb.
 
 
229/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
doplňuje nový § 97a
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 5 slovo „prapor“ nahrazuje slovem „vlajka“ a doplňuje odst. 4
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 36 odst. 1 mění písm. k)
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 20 mění odst. 1, 3 a ruší odst. 4, v 80a doplňuje větu
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění poznámku č. 2), ruší § 71
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 46 odst. 3 ruší písm. b),
v § 47 ruší slova „a další odměna“, ruší § 49, v § 98 nahrazuje slova
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 15 odst. 2, v § 61 odst. 3 ruší písm. f)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší v § 35 odst. 2 písm. e) a v § 59 odst. 1 vkládá písm. n)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 8 odst. 9; mění v § 30 písm. b), § 64b odst. 1, § 67 odst. 1 písm. e), § 69 odst. 2 písm. b), § 69a, hlavu VI a VII; ruší hlavu IX
nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 mění odst. 2 a vkládá odst. 3; nové přechodné ustanovení
298/2008 Sb.
(k 19.8.2008)
mění § 39 odst. 1 a 3, § 45 odst. 1 a 2, § 50 odst. 2 a 3, § 64b; vkládá nový § 60a
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 odst. 3 nahrazuje slova
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 66 a § 94 odst. 1
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 85 odst. 5, § 88 odst. 4 a ruší v 89 odst. 5
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 48 odst. 3
118/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 2 a § 35 odst. 2
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 1
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
246/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 39 odst. 3 a § 42
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 48 odst. 3; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20 odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 94a
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 17 odst. 1, § 35 odst. 2, § 59 odst. 1; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 67, § 86, § 87, § 88; ruší § 89
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 36 písm. c), § 59 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 4 písm. c)
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 35 odst. 2 písm. d)
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 32, § 35, § 46 až 56, § 98; vkládá § 56a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší v hlavě I díl 3; mění § 35 odst. 2 písm. m) a § 67 odst. 1 písm. b)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení krajů a jejich orgánů
§ 1
(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.
(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen „zastupitelstvo“); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „rada“), hejtman kraje (dále jen „hejtman“) a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen „zvláštní orgán“) zřízený podle zákona.
(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
§ 2
(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní orgány mohou do samostatné
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru