Input:

129/1964 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 129/1964 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků, platné do 31.12.1977
VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
Ministerstvo potravinářského průmyslu a ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky potravin a ostatních výrobků vyráběných podniky potravinářského průmyslu, tabákových výrobků a minerálních vod; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na přímé dodávky organizacím státního a družstevního maloobchodu.1)
§ 2
Uzavírání smluv
(K § 153 zákona)
1. Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) ve dvou vyhotoveních nejpozději:
 
a)
u potravin a mlýnských krmiv
45 dnů
b)
u minerálních vod
30 dnů
c)
u doutníků
120 dnů
d)
u jiných tabákových výrobků
60 dnů
e)
u ostatních výrobků (nikoli potravin)
 
 
a je-li dodavatelem n.p. Řempo
75 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.
V návrhu smlouvy odběratel vymezí předmět plnění podrobným sortimentem a balením a uvede též příslušnou položku seznamu výrobků.
2. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů (je-li dodavatelem n. p. Řempo do 20 dnů) od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, do 10 dnů (je-li dodavatelem n. p. Řempo do 20 dnů) od obdržení.
3. Sjednává-li se podrobný sortiment na čtvrtletních kontraktačních jednáních, je zápis z těchto jednání, pokud obsahuje náležitosti hospodářské smlouvy a je podepsaný odběratelem a dodavatelem, smlouvou, popřípadě dodatkem k ní. Kontraktační jednání se koná nejpozději 35 dnů před počátkem čtvrtletí.
4. Dodavatel s odběratelem nebo jejich nadřízené orgány se mohou dohodnout na tom, že se u některých výrobků smlouva uzavírá pouze na položky seznamu výrobků s rozdělením čtvrtletního množství na jednotlivé měsíce (u vína s udáním jakostních tříd); zpřesnění nutné pro uskutečnění dodávky (podrobný sortiment a balení) dohodnou organizace nejpozději 20 dnů před počátkem měsíce, v němž má být dodávka uskutečněna.
5. V případech, kdy množství a sortiment výrobků jsou určovány na jednotlivá čtvrtletí nebo jednotlivé měsíce operativními rozpisy prováděnými nadřízenými orgány, popřípadě národními výbory, jsou těmito rozpisy uloženy dodavatelům a odběratelům závazky ve smyslu § 117 zákona.
§ 3
Množství
(K § 175 zákona)
1. Množství se určuje v jednotkách podle seznamu ministerstva potravinářského průmyslu a ministerstva zdravotnictví. Dodávaná množství pro jednotlivé příjemce se mohou odchylovat nejvýše o ± 5 % od množství stanovených v odvolávce nebo v přepravní dispozici.
2. Minimální expediční množství je stanoveno v příloze; neplatí však při dodávkách z n. p. Řempo. Organizace se mohou dohodnout na jiném minimálním