Input:

129/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 30.9.1961 Archiv

č. 129/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, platné do 30.9.1961
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 26. července 1960
o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 7 zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a § 5 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění zákona č. 17/11957 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 249/1957 Ú. l., kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, se pozměňuje a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 písm. b) zní:
„b)  nejméně tři žijící děti”.
2. § 3 odst. 1 zní:
„Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou, jež je příslušná podle místa jejího trvalého pobytu, a sdělí mu své důvody. Žena se však může obrátit i na přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou, která není příslušná podle místa jejího trvalého pobytu, a to i v jiném okresu.”
3. § 3 odst. 2 zní:
„Přednosta ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou předloží žádost