Input:

č. 129/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 129/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Příspěvek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí slouží k úhradě odůvodněných potřeb dětí spojených s jejich výživou a výchovou v přítomné době. Osobě výživou povinné nemůže být uloženo, aby část příspěvku ukládala pro děti na vkladní knížku.
Styk otce s dětmi nelze povolit pod podmínkou, že otec dětí bude mít svou vlastní domácnost, nebo že bude mít děti v opatření svých příbuzných, které mají vlastní domácnost.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 22. března 1956, 5 Co 151/56.)
Lidový soud v Mar. Lázních svěřil nezletilé J. a P. K. do výchovy a výživy matce a otci uložil přispívat na úhradu osobních potřeb těchto dětí po 230 Kčs měsíčně. Styk otce s dětmi upravil pak tak, že si otec třikrát v týdnu po třech hodinách vyzvedne děti ve školce a před večeří je dovede opět do jejich bytu a že matka umožní otci vzít si děti k sobě na dobu jeho dovolené, to však jedině v tom případě, že bude mít svou vlastní domácnost, nebo že bude mít děti v opatření svých příbuzných, které mají vlastní domácnost.
Proti tomuto rozhodnutí podal otec dětí stížnost. Uváděl v ní, že není ochoten zasílat pro děti matce celou určenou částku a navrhoval, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že je povinen na úhradu osobních potřeb každého dítěte zasílat jejich matce jen 130 Kčs měsíčně a dalších 100 Kčs ukládat na jejich vkladní knížku, aby tak děti měly zajištění i pro. budoucnost v případě, že by nebyl schopen práce. Styk s dětmi, jak byl upraven v rozhodnutí soudu prvé stolice, pokládá pak za příliš omezený.
Krajský soud stížnosti otce částečně vyhověl a usnesení soudu prvé stolice zrušil ve výroku o styku otce s dětmi a v tomto rozsahu vrátil věc lidovému soudu k dalšímu řízení a novému rozhodnutí. Jinak napadené usnesení potvrdil.
Odůvodnění:
Stěžovateli nelze vyhovět, pokud navrhuje, aby část příspěvku, který je povinen poskytovat dětem na úhradu osobních potřeb, mohl ukládat na vinkulovanou vkladní knížku. Příspěvek na úhradu osobních potřeb dětí, jak byl určen, slouží k úhradě odůvodněných potřeb dětí spojených s jejich výživou a výchovou v přítomné době. O výši tohoto příspěvku bylo též podle §§ 39, 73 zák. o právu rod. rozhodnuto podle odůvodněných potřeb