128/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 128/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. června 1999,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu.“.
2. V § 44 odst. 1 se částka „100 000 Kčs“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.
3. V § 44 odst. 4 se částka „5 000 Kčs“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.
4. V § 44 odst. 6 se částka „200 Kčs“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.
5. V § 44 se
 
 Nahoru