Input:

128/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky Garance

č. 128/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 30. října 1961
o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 26 písm. c) vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
§ 1
(1)  Československé fyzické osoby, které měly dne 3. srpna 1960 závazky vůči rumunskému státu, rumunským právnickým osobám, jakož i jejich právní nástupci, jsou povinni tyto závazky přihlásit.1)
(2)  Československé fyzické osoby, které měly dne 3. srpna 1960 závazky vůči rumunskému státu, rumunským právnickým osobám a rumunským fyzickým osobám, jakož i jejich právní nástupci, jsou povinni tyto závazky přihlásit;1) tato povinnost se nevztahuje na organizace státního socialistického sektoru.
(3)  Za československé fyzické osoby se považují ty, které měly dne 3. srpna 1960 československé státní občanství, a za československé právnické osoby se považují ty, které jimi byly toho dne.
§ 2
(1)  Československé fyzické a právnické osoby jsou povinny přihlásit nemovitý i movitý majetek, který mají v držení a který byl do 3. srpna 1960 dotčen československým opatřením, jímž bylo vlastnické právo k tomuto majetku rumunským osobám odňato nebo omezeno;2) Tato povinnost se nevztahuje na majetek, který se stal majetkem národním a byl realizován.
(2)  Má-li majetek uvedený v odstavci 1 v držení organizace státního socialistického sektoru, je povinna jej přihlásit, i když není právnickou osobou.
§ 3
Přihláška musí být podána písemně u Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků v Praze 1 - Malá Strana, Dražického nám. č. 7 (na Slovensku u Oblastního likvidátora v Bratislavě, ul. Leningradská 24), a to nejpozději do 30. června 1962.3)
§ 4
(1)  V přihlášce uvede přihlašovatel vedle náležitostí uvedených v dalších odstavcích své jméno a příjmení (právnická osoba, popřípadě organizace, název) a bydliště (sídlo).
(2)  U závazků (§ 1) uvede přihlašovatel
a)  jméno a