Input:

128/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 128/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací, platné do 31.12.1966
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 15. srpna 1960,
kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2 a § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organizací, ve znění zákona č. 59/1956 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Kdo podléhá důchodové dani družstev a jiných organizací (poplatník)
(1)  Důchodové dani družstev jiných organizací (dále jen „daň”) podléhají podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona družstva výrobní, spotřební, bytová a všechna ostatní družstva, družstevní svazy všech stupňů, Ústřední rada družstev a jejich samostatné podniky, jejichž právní poměry upravuje zákon č. 53/1954 Sb. o lidových družstvech a družstevních organizacích ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb.
(2)  Podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona podléhají dani podniky dobrovolných a jiných organizací, které vedou o své činnosti účetní evidenci nebo jiné účetní záznamy, jako uzavřený celek.
a)  Za podnik dobrovolných a jiných organizací se považuje zejména ubytovací podnik, podnik společného stravování, nakladatelství, vydavatelství, společný družstevní podnik jednotných zemědělských družstev, odchyt zvěře, rybářské líhně apod.
b)  Podnikem není pořádání sportovních zápasů, závodů, účelová činnost závodních výborů a závodních klubů ROH, účelová činnost mysliveckých společností a rybářských spolků, sdružení rodičů a přátel školy a jiná obdobná činnost.
c)  Dobrovolnými organizacemi jsou podle zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních zejména Revoluční odborové hnutí, Československý svaz mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, (Československý červený kříž, Československý výbor obránců míru, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Svaz protifašistických bojovníků, Svaz československých spisovatelů, Výbor československých žen, Svaz československých novinářů, Svaz československých invalidů, Svaz československých divadelních umělců, Československý svaz požární ochrany, Svaz pro spolupráci s armádou, Československý svaz tělesné výchovy, Svaz architektů Československé socialistické republiky, Svaz československých skladatelů a Svaz československých výtvarných umělců.
d)  Jinými organizacemi jsou zejména politické strany a socialistická sdružení osob. Za jiné organizace se též považují spolky řízené podle již zrušených všeobecných předpisů o spolčování.
(3)  Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona podléhají dani akciové společnosti a ostatní sdružení osob s výjimkou těch, jejichž akcie nebo podíly jsou zcela v socialistickém vlastnictví. Ostatními sdruženími osob jsou jednak soukromá sdružení osob podle § 489 a násl. občanského zákoníka, jednak likvidující veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným apod. Daňová povinnost poplatníka není dotčena, je-li na jeho majetkovou podstatu zavedena národní správa.
§ 2
Kdo nepodléhá dani