Input:

R 128/1956; Garance

č. 128/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Osoba, která není totožná s dlužníkem, není účastníkem exekučního řízení, i kdyby jí bylo doručeno usnesení o povolení exekuce a prováděny zaměstnavatelem srážky ze mzdy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 23. února 1956, 4 Co 112/56.)
Lidový soud v Rýmařově na návrh vymáhajícího věřitele povolil k vydobytí pohledávky 1787,35 Kčs exekuci na plat proti Františku Šamanovi, bytem v Rýmařově, zaměstnanému na Státním statku v Rýmařově.
Do tohoto usnesení stěžuje si František Šoman. jemuž povolení exekuce bylo doručeno, s tím, že jde zřejmě o omyl v osobě dlužníka, ježto on vymáhajícímu věřiteli ničeho nedluhuje.
Krajský soud stížnost Františka Šomana odmítl.
Odůvodnění:
Podle § 427 o. s. ř. jsou účastníky v exekučním řízení vymáhající věřitel a dlužník. Široký okruh účastníků podle 1. a 2. části definice § 5 o. s. ř. totiž nevyhovuje všeobecně řízení exekučnímu a proto v tomto řízení je okruh účastníků zúžen ustanovením § 427 o. s. ř.
Je sice pravda, že exekuce se často dotýká i zájmu jiných osob, než jen vymáhajícího věřitele a dlužníka a že i tyto dotčené osoby je třeba přibrat k řízení. To činí občanský soudní řád na příslušných místech ve svých dílčích ustanoveních, kde se takovým osobám přiznává účast na jednotlivém procesním úkonu nebo celém úseku řízení (na př. §§ 459, 469, 470, 539 a j. o. s. ř.).
Jiná osoba než uvedené osoby nemůže proto být účastníkem exekučního řízení a nemůže proto také podle §§ 174 a 186 o. s. ř. podat stížnosti do usnesení exekučního soudu, neboť podle těchto zákonných ustanovení může podat stížnost pouze účastník nebo prokurátor.
V této exekuční věci byla exekuce na plat povolena proti