Input:

127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném k 28.11.2019 Archiv

č. 127/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. února 2005
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
290/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 97 nové znění odst. 1 a 2
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
mění, 37 novelizačních bodů
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 104 odst. 4 a § 147 odst. 2; ruší část osmnáctou
235/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 17 odst. 5 a 8,§ 112 odst. 3, 4 a 5, vkládá § 72a, nová přechodná ustanovení
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 23 novelizačních bodů
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění § 5 odst. 1, § 107 odst. 2 a 6, § 109 odst. 1, § 150 odst. 2 a 3
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 38, § 43 odst. 4 písm. c), § 118 odst. 6 písm. d), § 120 odst. 1 písm. b), § 150 odst. 1; nové přechodné ustanovení
304/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 22, § 24, § 72a, § 83, § 84, § 112. § 150; vkládá nové § 72b a § 72c; nová přechodná ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 8 odst. 6 a § 30 odst. 4; ruší v § 17 odst. 5 se písm. d)
177/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 97 odst. 2 ruší slovo
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 26 odst. 2 ruší větu čtvrtou
247/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 2, § 10, § 87, § 88, § 91, § 97, § 115, § 118, § 150
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 135 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13 odst. 2, § 14 odst. 1 a odst. 2 a § 134
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 121 odst. 2 a § 133 odst. 1
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 153 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 259/2010 Sb.
 
 
nález ÚS
94/2011 Sb.
(k 12.4.2011)
ruší ustanovení § 97 odst. 3 a 4
137/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 24 odst. 3
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 100 odst. 8
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 17 odst. 9, § 100 odst. 8
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8 odst. 3 písm. d)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem k datu 263 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 100 odst. 8
19/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
vkládá v § 127 nový odst. 6 a v § 129 nový odst., duplicitně označený jako č. 5
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 13 odst. 2, § 14 odst. 1, § 134 a § 134a
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 25 odst. 4, § 33 odst. 10, § 75 odst. 5
273/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 88, § 91 odst. 4, § 97 odst. 3 a 4, § 118; vkládá nový § 88a
214/2013 Sb.
(k 8.8.2013)
mění § 63, § 80, § 118 a § 150 odst. 2; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 104
181/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 89 a § 118
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvacátou
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 107
258/2014 Sb.
(k 4.12.2014)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 134 a § 134a
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 63 odst. 1 písm. l), § 110 a § 129
222/2016 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší část devatenáctou - dosud neuvedeno
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 25 odst. 4, 33 odst. 10 a § 75 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VII
194/2017 Sb.
(k 10.7.2017)
mění § 118
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění § 7, § 8, § 102, § 104 a § 108; vkládá nový § 16b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
v § 108 vkládá písm. cc)
252/2017 Sb.
(k 2.9.2017)
mění § 16, § 27, § 63, § 100, § 118, § 120, § 150; nová přechodná ustanovení
252/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
vkládá v 63 odst. 12
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 97 odst. 3
311/2019 Sb.
(k 28.11.2019)
mění § 118 odst. 12 písm. p)
311/2019 Sb.
(k 1.4.2020)
mění - dosud neuvedeno
311/2019 Sb.
(k 15.5.2024)
mění § 118 odst. 12 písm. p) - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje na základě práva Evropské unie1) podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.
(2) Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.
(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb,
b) uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,
c) koncovým uživatelem uživatel, který nezajišťuje veřejné komunikační sítě nebo veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
d) spotřebitelem každá fyzická osoba, která využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti,
e) operátorem podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky,
f) zajišťováním sítě elektronických komunikací zřízení této sítě, její provozování, dohled nad ní nebo její zpřístupnění,
g) přiřazenými prostředky přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související se sítí elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně,
h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace,
i) elektronickým komunikačním zařízením technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln,
j) veřejnou komunikační sítí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je