Input:

127/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky Garance

č. 127/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 30. října 1961
o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 zákona č. 100/1961 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami, a na základě zásad stanovených vládou:
§ 1
(1)  V rozsahu a za podmínek stanovených touto vyhláškou se poskytne náhrada za československý majetek (nemovitý i movitý) v Rumunské lidové republice, který byl do 3. srpna 1960 dotčen rumunským opatřením znárodňovacím nebo vyvlastňovacím nebo jiným zákonným opatřením odnímajícím nebo omezujícím vlastnická práva.
(2)  Československým majetkem (odstavec 1) rozumí se majetek, který byl v den uvedeného opatření ve vlastnictví fyzických osob, jež byly toho dne československými státními občany a které nebo jejichž právní nástupci byli československými státními občany dne 3. srpna 1960.
(3)  Náhrada se poskytne pouze za majetek (odstavec 1), měl-li povahu osobního nebo drobného soukromého vlastnictví, za
a)  rodinný domek,
b)  hospodářské budovy, půdu, živý a mrtvý inventář bývalých drobných zemědělců v Rumunské lidové republice, avšak jen těm, kteří nyní hospodaří jako členové jednotných zemědělských družstev nebo jako samostatní malí nebo střední zemědělci,
c)  pozemek zastavěný rodinným domkem, nejvýše však za výměru 800 m2, a za pozemek zastavěný hospodářskými budovami [písmeno b)],
d)  budovy a zařízení, které sloužily provozu malé živnosti.
(4)  Náhrada se však neposkytne ani za tento majetek, jestliže se v Československé socialistické republice při podobném opatření, jak byl tento majetek dotčen v Rumunské lidové republice, náhrada neposkytuje.
§ 2
Náhrada se poskytne jen fyzickým osobám uvedeným v § 1 odst. 2 nebo jejich dědicům,